Bredängs nya ta­lang­er får egen stu­dio

Han har gjort mu­sik åt Ison och Fil­le, Lil­la Na­mo, Car­li­to, Gril­lat och Grän­dy och många fler. Nu ska mu­sik­pro­du­cen­ten Mack Be­ats även hjäl­pa Bredängs nya ta­lang­er – på Ja­kobs­bergs gård.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Man ska kun­na kom­ma hit och skri­va en text, fram­fö­ra och spe­la in den, fixa om­slag och gö­ra en mu­sik­vi­deo på ett och sam­ma stäl­le

– Jag hop­pas att det här le­der till att det kom­mer än­nu fler ar­tis­ter och ta­lang­er från Bredäng. Det här ska bli som de­ras aka­de­mi, när man hör Bredäng ska man för­knip­pa det med ta­lang och po­si­ti­vi­tet, sä­ger pro­du­cen­ten Mar­ko Saez.

Han är kanske mer känd som Mack Be­ats. Och det är han som kom­mer le­da den nya mu­sik­stu­dio som ung­do­mar snart ska få på Ja­kobs­bergs gård.

– Tan­ken är att det ska va­ra en stor mu­sik­stu­dio. Men ock­så en sam­lings­plats för al­la som är in­tres­se­ra­de av mu­sik, vi­deo och bild. Man ska kun­na kom­ma hit och skri­va en text, fram­fö­ra och spe­la in den, fixa om­slag och gö­ra en mu­sik­vi­deo på ett och sam­ma stäl­le, be­rät­tar han.

Mack Be­ats har pro­du­ce­rat mu­sik åt jät­tar som Ison och Fil­le, Pet­ter, Stor, Mal­colm B och Lil­la Na­mo. Men att job­ba med yng­re ta­lang­er är ing­et nytt – han har även job­bat på fri­tids­går­dar i Tum­ba, Se­gel­torp och Fle­mings­berg.

–Man får­till­ba­ka så myc­ket mo­ti­va­tion och in­spi­ra­tion av att job­ba med unga. Det mesta jag gör är rik­tat till ung­do­mar, det är vik­tigt att vi för­står varand­ra och ta­lar sam­ma språk. Jag är upp­vux­en i Vi­sätt­ra, ett om­rå­de som lik­nar Bredäng, och vet hur det är att va­ra ung och in­te ha nå­gon plats att gå till. Så det här ska bli kul, men fram­förallt känns det vik­tigt att lyf­ta ung­do­mar och ge dem en platt­form, sä­ger han.

Öp­pet hus näs­ta vec­ka

Mu­sik­stu­di­on ska byg­gas un­der som­ma­ren i Ja­kobs­bergs gårds nor­ra fly­gel och även den gam­la dans­ba­nan kom­mer rustas upp till en mo­dern scen, där ar­tis­ter kan upp­trä­da. Men re­dan näs­ta vec­ka, på ons­dag, bju­der går­den in al­la unga mel­lan 13 och 26 år till en förs­ta träff.

– Vi vill bör­ja re­dan in­nan byg­get drar igång. Vi kom­mer väl­ja ut någ­ra ung­do­mar som får va­ra med i he­la pro­ces­sen – hur väg­gar­na ska må­las och vil­ka ido­ler som ska hänga på dem, vil­ka in­stru­ment som behövs, om det ska fin­nas ett kafé. Till­sam­mans ska vi for­ma de­ras drömstu­dio, sä­ger Mack Be­ats.

FOTO: OLIVER MARTIN HENRIQUEZ/LUGER

HÄR SKA DET BLI STU­DIO. ”Min en­da re­la­tion till Bredäng är via mu­sik. Det kom­mer väl­digt myc­ket mu­sik där­i­från, det är helt sjukt att det in­te finns en stu­dio för ung­do­mar där än”, sä­ger Mack Be­ats, som ska pro­jekt­le­da Ja­kobs­bergs gårds nya mu­sik­stu­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.