Sof­for och kas­sa­skåp i Sätrasko­gen

Spräng­da kas­sa­skåp. 800 ki­lo surkål. 650 ki­lo gur­kor. Ton med byggskrot. Dun­kar med lös­nings­me­del. Fyn­den i Sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat är minst sagt mys­tis­ka.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Härom­da­gen var det nå­gon som ha­de tip­pat en mas­sa ris och qui­noa i sko­gen.

Vac­kert, fullt av djur­liv och sjö­nä­ra. Men ock­så en dump­nings­plats med posta­po­ka­lyp­tis­ka ten­den­ser? Fyn­den i Sätrasko­gen är of­tast – för­bryl­lan­de.

Kent Karls­son, team­le­da­re för park­grup­pen, vet.

– Vi har hit­tat allt möj­ligt. Det slängs of­ta jät­te­myc­ket grön­sa­ker. Jag vet in­te om de läggs ut för dju­rens skull, men det är li­te för myc­ket. Härom­da­gen var det nå­gon som ha­de tip­pat en mas­sa ris och qui­noa i sko­gen, det var sä­kert 20-30 ki­lo av var­je, sä­ger han.

Han räk­nar upp an­nat som han kom­mer på: bildäck, soff­grup­per, re­stau­rang in­red­ning, ett helt golv, lös­nings­me­del och kas­sa­skåp ... Kas­sa­skåp?!

– Vi hit­tar en fem-sex om året, jag an­tar att det är för att det är lätt att göm­ma sig där. Of­tast tar vi dem till po­li­sen som får kol­la dem, an­nars kör vi dem till skro­ten, sä­ger han.

Var­för tror du så myc­ket märk­ligt ham­nar just i Sätrasko­gen?

– Jag vet in­te rik­tigt, of­tast slängs de på sam­ma stäl­len, vid Sätra­ba­det och in­far­ter­na till na­tur­re­ser­va­tet, där det är lätt att ta sig med bil. Så jag an­tar att de läm­nar gre­jer­na där för att de kan gö­ra det i lugn och ro.

Och ett par kas­sa­skåp snubb­lar fak­tiskt SkärholmenDirekt över un­der en pro­me­nad i sko­gen. Kom­mun­po­lis Ma­lin Le­ham­mer kan på rak arm in­te kom­ma på att det sak­nas någ­ra kas­sa­skåp nå­gon­stans.

– Men hit­tar man nå­got sånt är det bäs­ta tip­set att an­vän­da Stock­holms stads tyck till-app och skic­ka en bild. Då får stads­de­len ve­ta det och kan skic­ka det vi­da­re till oss om det behövs, sä­ger hon.

Extra­ar­be­te

För s t ads­de­len or­sa­kar dump­ning­en en hel del extra­ar­be­te och kost­na­der. Men Kent Karls­son har märkt att dump­ning­en har mins­kat den se­nas­te ti­den.

– Det är po­si­tivt. Och vi mär­ker att myc­ket folk rör sig i sko­gen och rap­por­te­rar när de ser sånt här, så vi får re­da på det och kan ta hand om det snabbt. Un­der vin­tern har vi haft ex­tra per­so­nal ute som har ploc­kat rent sånt som le­gat länge, som klä­der och tält. Så just nu är det ex­tra fint i sko­gen, sä­ger han.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

KASST. Fle­ra upp­brut­na kas­sa­skåp hit­tas var­je år i Sätrasko­gen. ”Jag an­tar att det är för att det är lätt att göm­ma sig där”, sä­ger park­grup­pens Kent Karls­son.

FOTO: SKÄR­HOL­MENS STADSDELSFÖRVALTNING

CHILLHÖRNA? Även fle­ra sof­for som tycks kom­ma från en bar har hit­tat till Sätrasko­gen.

ARKIVFOTO: JOHANNES LILJESON

SURT. Det var 2015 som 800 ki­lo surkål ha­de dum­pats i Sätrasko­gen. På bil­den Fillip Suva­kov Osl­bö och Os­kar Ma­zoul som job­ba­de med att stä­dat bort den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.