För­sla­get: Mer gril­lar i Sät­ra

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Sätra­dals­par­ken be­hö­ver fler gril­lar – minst åt­ta styc­ken! Det tyc­ker en Sätra­bo, som har skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till stads­de­len.

Plat­sen han fö­re­slår är mel­lan plask­dam­men och lek­par­ken, där det idag in­te finns så myc­ket. Men med gril­lar, trä­bord och sitt­plat­ser skul­le barn­fa­mil­jer kun­na sam­las där och för­sko­lor gå dit och gril­la korv, skri­ver han. Dess­utom skul­le det ska­pa en po­si­ti­va­re stäm­ning när det är fes­ti­va­ler el­ler kon­ser­ter i Sät­ra, me­nar han.

Stads­de­len har re­dan pla­ner på att rus­ta upp Sätra­dals­par­ken, och har an­sökt om 19 mil­jo­ner kro­nor för det. Om det blir fler gril­lar åter­står att se.

FOTO: MOSTPHOTOS

BEHÖVS. Minst åt­ta gril­lar skul­le Sätra­dals­par­ken be­hö­va, tyc­ker en Sätra­bo i ett med­bor­gar­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.