Ung­doms­le­da­re dömd för last­bils­rån i Sät­ra

Han job­ba­de ide­ellt för att få bort unga från kri­mi­na­li­tet och var en äls­kad fot­bollsträ­na­re på rö­da lin­jen. Nu har ung­doms­le­da­ren dömts till tre års fäng­el­se för rå­net av en to­baksle­ve­rans i Sät­ra för­ra året.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

För­ra vec­kan kom do­men mot fem per­so­ner som stått åta­la­de för rå­net mot en last­bil i Sät­ra cent­rum i maj för­ra året. En av de tre som döm­des är en ung­doms­le­da­re och fot­bollsträ­na­re från rö­da lin­jen.

Tre per­so­ner döm­des för­ra vec­kan i Sö­der­törns tings­rätt för in­bland­ning i rå­net mot en to­baksle­ve­rans i Sät­ra i maj för­ra året.

En av de nu döm­da per­so­ner­na är en man i 30-års­ål­dern som va­rit ak­tiv som fot­bollsträ­na­re och ung­doms­le­da­re i en ide­ell för­e­ning längs rö­da lin­jen. I tors­dags döm­des han till tre års fäng­el­se för rån.

– Det här är så job­bigt för så många. Hans mam­ma och hans fa­milj. Och även hans fot­bolls­fa­milj. Jag trod­de ald­rig j ag s kul­le s e de här 13-14-åring­ar­na grå­ta, sä­ger en per­son som var med när han tog av­sked av la­get han trä­nat.

Man­nen har en lång histo­ria av rån bakom sig, men ha­de ta­git av­stånd från sitt ti­di­ga­re liv. Han job­ba­de ide­ellt för att hind­ra att unga i om­rå­det ham­nar snett.

Ut­stu­de­rat rån

Det var den 15 maj 2017 som rå­nar­na vän­ta­de på to­baksle­ve­ran­sen till Sät­ra cent­rum, ut­kläd­da till må­la­re och ren­håll­nings­ar­be­ta­re. De två fö­rar­na miss­hand­la­des och bak­bands med hand­klo­var. En av dem kniv­skars i hal­sen, men kla­ra­de sig med lind­ri­ga ska­dor.

Rå­nar­na bör­ja­de las­ta över god­set i en egen last­bil, när po­li­sen kom till plat­sen. Fle­ra av rå­nar­na flyd­de då i last­bi­len.

Ar­bets­klä­der­na dum­pa­des längs tun­nel­ba­ne­spå­ret.

På klä­der­na hit­tas se­na­re DNA från de nu döm­da män­nen. Även i last­bi­len, som den döm­de fot­bollsträ­na­re var med och köp­te, hit­tas bland an­nat skor med hans DNA.

Den ti­di­ga­re fot­bollsträ­na­ren häv­dar att hans DNA fanns på klä­der­na ef­tersom han bli­vit till­frå­gad att va­ra med på ett rån. Han pro­va­de klä­der­na på en fot­bolls­plan i om­rå­det, men ång­ra­de sig.

En för­kla­ring som tings­rät- ten in­te kö­per: ” en ef­ter­hands­kon­struk­tion i syf­te att hit­ta en för­kla­ring till att det fanns DNA på så många sa­ker som kun­de kopp­las ihop med brot­tet”, en­ligt do­men.

Men den döm­de man­nens ad­vo­kat, Gustaf Ljung­ström, hål­ler in­te med.

– Be­vis­ning­en är all­de­les för svag, den be­står i stort sett ba­ra av DNA på någ­ra plagg, och min kli­ent har läm­nat en fullt tro­vär­dig för­kla­ring till det. Vi kom­mer att över­kla­ga do­men, sä­ger han.

Har slu­tat i för­e­ning­ar­na

Rå­net sked­de in­nan ung­doms­för­e­ning­en star­ta­de men un­der hans tid som fot­bollsträ­na­re. Han av­slu­ta­de sitt en­ga­ge­mang i ung­doms­för­e­ning­en någ­ra må­na­der in­nan han häk­ta­des.

– Han vil­le sat­sa på fot­bol­len och att plug­ga vi­da­re istäl­let, sä­ger ung­doms­för- ening­ens ord­fö­ran­de.

Hon kän­ner till att man­nen har en kri­mi­nell bak­grund.

– Så länge han var hos oss gjor­de han ing­et fel. Vi har he­la ti­den ve­tat att han har en histo­ria och vi är vil­li­ga att ge al­la en and­ra chans i li­vet.

Svårt att hål­la koll

Ord­fö­ran­den i fot­bolls­för­e­ning­en sä­ger att de har noll­to­le­rans mot dro­ger och våld. Men att det är svårt att kon­trol­le­ra al­la med­lem­mar.

– Vi har hund­ra­tals med­lem­mar och kan ty­värr in­te ha koll på vad de gör på fri­ti­den. Skul­le vi sit­ta och kol­la be­last­nings­re­gis­ter på al­la skul­le hal­va den ide­el­la kraf­ten gå för­lo­rad, sä­ger han.

Den döm­de man­nen har själv­mant läm­nat upp­dra­get som ung­domsträ­na­re.

– Som fot­bollsträ­na­re har han all­tid va­rit 110 pro­cent se­ri­ös, ung­do­mar­na äls­ka­de ho­nom. Han har all­tid käm­pat för att de ska kun­na åka på lä­ger, va­rit som en bror och far­sa för dem. Men själv­klart kan han in­te va­ra kvar om han är dömd, sä­ger ord­fö­ran­den i fot­bolls­för­e­ning­en.

Yt­ter­li­ga­re en per­son döm­des för rå­net, bå­da till tre års fäng­el­se. En an­nan av de åta­la­de fri­a­des från rå­net, men döm­des för grovt va­pen­brott, nar­ko­ti­kabrott och brott mot kniv­la­gen.

De and­ra två åta­la­de män­nen fri­a­des av tings­rät­ten.

Som fot­bollsträ­na­re har han all­tid va­rit 110 pro­cent se­ri­ös, ung­do­mar­na äls­ka­de ho­nom.

RÅNADES. Med sig från le­ve­ran­sen fick rå­nar­na ci­ga­ret­ter och snus för när­ma­re

640 000 kro­nor. Nu har två per­so­ner dömts för rå­net.

FO­TO: PO­LI­SEN

MISS­HAND­LA­DES. De två per­so­ner­na som le­ve­re­ra­de to­bak till Sät­ra cent­rum hand­fängs­la­des, slogs och spar­ka­des. En av dem kniv­skars, men kla­ra­de sig med lind­ri­ga ska­dor.

FO­TO: SE­BASTI­AN KALLANDER

LAST­BILS­RÅN. Fle­ra gär­nings­män gav sig på last­bils­fö­rar­na som le­ve­ra­de va­ror till Sät­ra cent­rum i maj för­ra året. Nu åta­las fem per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.