Lo­kalt fas­tig­hets­bo­lag ny äga­re för Vår­bergs C

Det är fas­tig­hets­bo­la­get Prox­in fas­tig­he­ter som tar över Vår­berg cent­rum ef­ter Ago­ra. Men vad de har för pla­ner för cent­ru­met vill de än­nu in­te av­slö­ja.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Ef­ter någ­ra vec­kor av tyst­nad är det nu klart: Vår­berg cent­rums nya äga­re blir fas­tig­hets­bo­la­get Prox­in fas­tig­he­ter AB.

Je­an Üc­kar­das är fö­re­trä­da­re för bo­la­get.

– Vi är ett lo­kalt fas­tig­hets­bo­lag som ver­kat i drygt 17 år i Stor­stock­holm. Vår­berg cent­rum är vårt se­nas­te för­värv och det jag kan sä­ga är att vi är lång­sik­ti­ga – vi har ald­rig sålt en fas­tig­het un­der de år vi va­rit ak­ti­va, sä­ger han. Prox­in fas­tig­he­ter blir cent­ru­mets fem­te äga­re se­dan 2011. Ti­di­ga­re äga­re har haft sto­ra pla­ner på upp­rust­ning­ar, som se­dan fal­lit platt när cent­ru­met sålts vi­da­re.

Be­hövs stör­re musk­ler

Ca­ta­ri­na Jo­hans­son Ny­man, vd för Skär­hol­mens fas­tig­hets­ä­ga­re, ha­de hop­pats att det skul­le va­ra en stör­re ak­tör som tog över cent­ru­met.

– Jag vill in­te dö­ma dem på för­hand, själv­klart ska de få vi­sa vad de går för. Men jag kan kän­na li­te oro att en mind­re ak­tör sak­nar de peng­ar och vi­sio­ner som krävs för att gö­ra de in­ve­ste­ring­ar som be­hö­ver gö­ras här, sä­ger hon.

Ca­ta­ri­na Jo­hans­son Ny­man tror att det skul­le be­hö- vas en del ra­di­ka­la in­grepp för att kom­ma till­rät­ta med de otrygg­hets­pro­blem som cent­ru­met dras med.

– Det sto­ra pro­ble­met är att tun­nel­ba­nan ba­ra har en ut­gång som pas­se­rar ”ti­ger­bu­ren” på nat­ten. Där skul­le det be­hö­vas ett hel­hets­grepp för att ska­pa en trygg plats som är be­fol­kad av oli­ka män­ni­skor och som al­la kän­ner sig tryg­ga att va­ra på. Och det kos­tar en re­jäl slant, sä­ger hon.

Vill sam­ta­la och ut­veck­la

Je­an Üc­kar­das vill in­te gå in när­ma­re på vad de­ras pla­ner är för cent­ru­met.

– Det är all­de­les för ti­digt att sä­ga nå­got nu. Först och främst be­hö­ver vi ska­pa en or­dent­lig över­blick av fas­tig­he­ten och om­rå­det. Vi vill sam­ta­la med sta­den, myn­dig­he­ter, po­li­sen och ung­doms­verk­sam­he­ter och se hur vi till­sam­mans kan ut­veck­la om­rå­det till det bätt­re, sä­ger han.

När ti­di­ga­re äga­ren Ago­ra skul­le säl­ja cent­ru­met sa då­va­ran­de vd Wil­ner An­der­son att bo­stä­der bor­de va­ra i fo­kus för fas­tig­he­ten:

– Vi t ror att Vår­berg cent­rum egent­li­gen är ett bo­stads­pro­jekt, sna­ra­re än ett han­dels­pro­jekt och det finns det and­ra äga­re som kan gö­ra bätt­re än oss.

Det är ing­et som Je­an Üc­kar­das vill kom­men­te­ra.

– Jag kan var­ken kom­men­te­ra el­ler de­men­te­ra vad de har sagt. Vår vi­sion är att ut­veck­la om­rå­det, men hur det blir får fram­ti­den ut­vi­sa.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

SÅLT. För­ra två vec­kor se­dan gick ti­di­ga­re ägar­na Ago­ra ut med att de sålt Vår­berg cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.