SPEJSAT PÅ VÅRBERGSTOPPEN

Sa­gor och även­tyr ska präg­la nya stads­par­ken. Och många möj­lig­he­ter till rö­rel­se för bå­de vux­na och barn.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Här ska bar­nens fan­ta­si få flö­da, det ska va­ra som att kli­va in i nå­gon av sa­gor­na de lä­ser.

Trä­le­o­par­der, upp­lys­ta kojklot, en ma­gisk skog och ett ut­kikstorn på top­pen. Det är ba­ra någ­ra av sa­ker­na som pla­ne­ras när Vårbergstoppen ska få sig ett sa­go­likt an­sikts­lyft.

– Det kom­mer bli en fan­tas­tisk plats att va­ra på!

Vårbergstoppen står in­för sin störs­ta upp­rust­ning se­dan 60-ta­let, då den bör­ja­de byg­gas av schakt­mas­sor­na från tun­nel­ban­ne­byg­get. Sta­den har be­stämt att den ska bli en stads­park och stads­träd­gårds­mäs­ta­re Eli­sa­beth Ro­senquist Sai­dac tror att den kom­mer bli – top­pen.

– När det är klart kom­mer man fort­fa­ran­de mö­ta Vårbergstoppen, men den kom­mer ha tyd­li­ga­re en­tré­er, man ska kän­na: nu går jag in i en ny stads­park. Det ska hän­da nå­got, men det ska va­ra på na­tu­rens vill­kor.

In­for­ma­tions­tav­lor

En del gre­jer som pla­ne­ras är rätt vän­ta­de i så­na här sam­man­hang – ny belys­ning, nya sitt­plat­ser, gril­lar och väg­skyl­tar.

– Det ska bli myc­ket mer lät­t­o­ri­en­te­rat. Och står man up­pe på top­pen och spa­nar ut ska det fin­nas in­for­ma­tions­tav­lor om vad man ser – där är Kak­näs­tor­net, där är Glo­ben och där Ekerö. Det sak­nas of­ta på sta­dens top­par, sä­ger Eli­sa­beth Ro­senquist Sai­dac.

– Och på vägen upp till top­pen kom­mer den som är på trä­nings­hu­mör kun­na stan­na vid nya ute­gym. Vi pla­ne­rar fle­ra gymsta­tio­ner, det ska fin­nas nå­got för barn, nå­got för de verk­ligt välträ­na­de och nå­got för äld­re.

Ut­kikstorn och ko­jor

An­nat som pla­ne­ras är li­te mer crazy. El­ler vad sägs om ett ut­kikstorn för få­gel­skå­da­re, högst upp på söd­ra top­pen? El­ler nya lek­plat­ser med te­ma även­tyr (med upp­lys­ta kojklot, sto­ra rutch­ka­nor och klät­ter­ba­nor) och sa­go­skog?

– Även­tyrs­de­len ska verk­li­gen in­bju­da till att rö­ra sig och det ska va­ra spän­nan­de. Och det ska in­te va­ra själv­klart hur det ska gå till, det är ing­en tra­di­tio­nell lek­plats. Kojklo­tet som pla­ne­ras är näs­tan som ett li­tet rymd­skepp, sä­ger Eli­sa­beth Ro­senquist Sai­dac.

I sa­go­skogs­de­len, där nå­gon re­dan idag pla­ce­rat ut små troll, ska den ma­gis­ka käns­lan för­stär­kas än­nu mer. Där ska till ex­em­pel dö­da träd gö­ras om till träd­le­o­par­der.

– Här ska bar­nens fan­ta­si få flö­da, det ska va­ra som att kli­va in i nå­gon av sa­gor­na de lä­ser. I stäl­let för att kö­pa in fär­di­ga lekred­skap ska vi ska­pa sånt av na­tu­ren.

Plats för sto­ra eve­ne­mang

Även den am­fi­te­a­ter­for­ma­de Gry­tan, där det bland an­nat ar­ran­ge­ras val­borgs­fi­ran­de, ska pif­fas upp med en jäm­na­re slut­ning, sitt­gra­däng­er och ramp för att även per­so­ner med funk­tions­hin­der ska kun­na ta sig dit.

– Den pla­ne­ra­des ur­sprung­li­gen för att kun­na ha till ex­em­pel park­te­a­ter där, men har i nte an­vänts så myc­ket. Nu ska vi för­sö­ka åter­ska­pa det så att man kan ha te­a­ter och sto­ra eve­ne­mang där, det är jät­te­vik­tigt att det finns så­na plat­ser på fle­ra stäl­len i sta­den, sä­ger Eli­sa­beth Ro­senquist Sai­dac.

Ar­be­tet med nya par­ken ska ske i etap­per och pla­nen är att bygg­start blir vå­ren 2019. 2020-2021 ska nya Vårbergstoppen stå klar.

RYMDSKEPPSLIKT. Ett upp­lyst kojklot är en av sa­ker­na som pla­ne­ras på Vårbergstoppen.

IL­LUST­RA­TION: LAND

UT­KIKSTORN. Om­rå­dets or­ni­to­lo­ger kom­mer få fle­ra bra plat­ser att spa­na ifrån. Sett från ovan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.