Skär­holms­barn stäl­ler ut på Me­del­tidsmu­se­et

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Andre­as Au­ra

På Lill­holms­sko­lan i Skär­hol­men har ele­ver fått må­la fan­ta­si­djur och se­dan fo­to­gra­fe­ra sig med dem i Stock­holms in­nerstad. Nu ställs bil­der­na ut på Me­del­tidsmu­se­et.

Ele­ver­na, som är åt­ton­de­klas­sa­re, har job­bat med pro­jek­tet till och från i ett års tid. Bil­der­na på fan­ta­si­dju­ren må­la­des med ol­je­pastell­kri­ta. Ef­ter en fo­tout­flykt till Stock­holms in­nerstad har ele­ver­na fått plå­ta sig själ­va i stads­mil­jö­er­na och se­dan an­vänt Pho­tos­hop för att klist­ra in fan­ta­si­dju­ren i sam­ma mil­jö.

Tex­ter­na till bil­der­na blev po­e­tis­ka. Ele­ver­na skul­le be­skri­va sitt mö­te med fan­ta­si­dju­ret på bil­den.

– Jag gil­la­de idén med mö­tet mel­lan för­or­ten och Stock­holms in­nerstad. Att ele­ver­na fick be­kan­ta sig med nå­got an­nat. Det var ett med­ve­tet val, sä­ger Sten Car­ne­vall, bild­lä­ra­ren som ar­be­tat med pro­jek­tet.

Sam­ar­be­tet mel­lan de oli­ka äm­ne­na blev na­tur­ligt.

– Egent­li­gen bor­de det ske of­ta­re i sko­lor­na idag. Att ele­ver­na fick skri­va tex­ter till bil­der­na är en myc­ket bra öv­ning. Äm­ne­na har nyt­ta av varand­ra, sä­ger Sten Car­ne­vall.

Nu ställs bil­der­na ut på Me­del­tidsmu­se­et i Stock­holm.

På ver­nis­sa­gen den 7 maj kom­mer även nio ele­ver att lä­sa upp si­na tex­ter. Al­la ori­gi­nal­teck­ning­ar kom­mer att fin­nas på plats i sto­ra for­mat.

– He­la pro­jek­tet har va­rit väl­digt upp­skat­tat. Även om det blev sju gång­er mer ar­be­te än vad vi trod­de från bör­jan, blev re­san till slut värd allt, sä­ger Sten Car­ne­vall. Det var en kall dag med sol som sken. Jag pro­me­ne­ra­de i Gam­la stan. När jag gick runt hör­de jag en röst som var väl­be­kant och som påmin­de mig om min barn­dom. Jag ha­de hört den fle­ra gång­er ti­di­ga­re, men jag kom­mer in­te ihåg var­i­från.” Så bör­jar Hei­dar Sa­fis text om hans djur.

FJÄRILEN AGNES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.