Bli en grön hjäl­te vid Sät­ra strand

Sön­da­gen den 6 maj kan al­la som vill gö­ra om­rå­det li­te fi­na­re mö­tas på Sätra­ba­det. Där ar­ran­ge­ras näm­li­gen Grön hjäl­te­da­gen.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Al­la som kom­mer får på­sar, hands­kar och grö­na arm­bind­lar med en re­flex på.

– Det här har all­tid va­rit min dröm, sä­ger Ev­gé­nia Par­hatska­ja.

Hon är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Grön Hjäl­te-da­gen som hän­der på Sätra­ba­det på sön­dag. Då kan al­la som vill drop­pa in och hjäl­pa till med vår­städ­ning­en av om­rå­det.

– Al­la som kom­mer får på­sar, hands­kar och hem­ma­gjor­da grö­na arm­bind­lar med en re­flex på. Sen får man går runt dit man vill och ploc­ka så myc­ket skräp man or­kar. När man är klar sor­te­rar vi det som går och fi­kar. Bar­nen får dess­utom en an­sikts­mål­ning med su­per­hjäl­te­te­ma, sä­ger Ev­gé­nia Par­hatska­ja.

Till­sam­mans med sin pojk­vän Ola Gustavs­son har hon ar­ran­ge­rat lik­nan­de da­gar i Häs­sel­by. Idén har hon fått från Sov­je­tu­ni­o­nen där hon väx­te upp.

– Där ha­de vi så­na här da­gar för al­la som bod­de i om­rå­det på lör­da­gar. Man fick en käns­la av stolt­het av det man gjor­de för mil­jön, om­rå­det och lan­det och den käns­lan tog jag med mig, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– För­ut blev jag of­ta upp­rörd av folk som skrä­pa­de ner och in­te re­spek­te­ra­de vå­ra ge­men­sam­ma mil­jö. Men sen tänk­te jag: istäl­let för att bli upp­rörd – är det in­te bätt­re att gö­ra nå­got som in­spi­re­rar folk? Och fram­förallt barn som tar in allt de ser, hör och gör som små.

Just Sätrasko­gen är en plats där myc­ket och un­der­lig nedskräpning har fö­re­kom­mit ge­nom åren, men även i res­ten av stads­de­len upp­levs det som ett pro­blem av många. Ev­gé­nia Par­hatska­ja tror in­te att det hjäl­per att tja­ta på folk.

– Skäl­ler man ba­ra på nå­gon blir de of­tast dö­va, det är en slags för­svars­me­ka­nism. I stäl­let för att kla­ga – vi­sa hur man ska gö­ra istäl­let. Har nå­gon en gång hjälpt till att poc­ka skräp är chan­sen stor att de in­te kom­mer skrä­pa ner själ­va.

FO­TO: GRÖNHJÄLTE.SE

GRÖ­NA HJÄL­TAR. ”Al­la har styr­kan att gö­ra pla­ne­ten vi bor på tryg­ga­re, grö­na­re och trev­li­ga­re för al­la som le­ver nu och för fram­ti­den. Det är en su­per­po­wer”, sä­ger Ev­gé­nia Par­hatska­ja, som an­ord­nar Grön hjäl­te-da­gen på Sätra­ba­det på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.