Ru­bri­ker­na be­rät­tar ald­rig he­la histo­ri­en

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - JO­NAS GOSENDE GRÖNVIK Re­por­ter Pra­ta med mig! jo­nas.gronvik@ di­rekt­press.se

Hans ido­ler var de som gjor­de nå­got bra för om­rå­det. Nu sit­ter han häk­tad för va­pen­brott. Vi träf­fa­de dem på fri­tids­går­den. De pra­ta­de fram­tids­dröm­mar. Nu står de i cent­rum och lang­ar can­na­bis och ko­ka­in. Vi träf­fa­de ho­nom i sko­lan. Han be­rät­ta­de hur han för­sök­te stå emot pres­sen. Han vil­le in­te bli in­dra­gen. Nu är han död, mör­dad. Så här är det. Vi mö­ter dem he­la ti­den. Kil­lar­na, som är för­ank­ra­de i om­rå­det. På läx­hjäl­pen. På fri­tids­går­den. På som­mar­job­bet.

Fot­bollsträ­na­re och rå­na­re. För­sko­le­pe­da­gog och lang­a­re. Gangs­ter­le­da­re och äls­kad barn­domsvän. Beck­na­ren, som spa­rar ihop en kon­tan­tin­sats för att kun­na läm­na.

Dub­bel­liv på kan­ten, fullt av pa­ra­dox­er.

Vi skri­ver of­ta om dem. De go­da kraf­ter­na. Och de on­da, om­rå­dets kri­mi­nel­la. Ibland är det sam­ma per­so­ner. Åker de dit vän­der sam­häl­let dem ryg­gen. Då blir vägen till­ba­ka lång. Du straf­fas två gång­er: först fäng­el­se, sen so­ci­alt.

Unga dä­re­mot ser upp till fö­re­bil­der som för­står. Oav­sett om de är bra el­ler då­li­ga. Oav­sett om de gör peng­ar på brott. El­ler trä­nar fot­bollsla­get.

De som har lyc­kats läm­na kri­mi­na­li­te­ten har en unik möj­lig­het att nå unga i risk­zo­nen som ing­en lä­ra­re, so­ci­al­sek­re­te­ra­re el­ler för­äl­der kan. De kan be­rät­ta om eg­na miss­tag, ut­an att pe­ka fing­er.

Men tril­lar de dit igen, tar ett åter­fall i brott, finns en risk att de drar med sig unga de bli­vit fö­re­bil­der för. Den av­väg­ning­en tving­as var­je för­e­ning gö­ra. Och det är orim­ligt svårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.