Sista chan­sen att tyc­ka till om trygg­het

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Två mil­jo­ner kro­nor har stads­de­len för att gö­ra åt­gär­der som ska öka trygg­he­ten på gång­vä­gar, par­ker och and­ra plat­ser i Vår­berg. Hur de ska sat­sar ska bo­en­de i om­rå­det själ­va få be­stäm­ma, ge­nom en så kal­lad mer­dborg­ar­bud­get.

Två till­fäl­len har re­dan hål­lits. På lör­dag den 5 maj hålls det sista idéspånar­mö­tet på stads­mis­sio­nens mö­tes­plats Unga sta­tion i Vår­berg, kloc­kan 11-12.30.

Ef­ter de förs­ta mö­te­na ska kon­kre­ta för­slag job­bas fram av sta­den. De för­sla­gen kom­mer det se­dan att gå att rös­ta på – och de vin­nan­de för­sla­gen kom­mer bli verk­lig­het i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.