Så här kan Bredängs nya stads­del kom­ma att se ut

Od­ling­ar på ta­ken, kvar­ter som på­min­ner om in­ners­tan och nya sko­lor. Pla­ne­ring­en av nya stads­de­len Mä­la­räng har ta­git fle­ra steg fram­åt – nu är sista chan­sen att tyc­ka till här.

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

1100 nya bo­stä­der, två nya för­sko­lor och och grund­sko­la med plats för 900 ele­ver. Det är vi­sio­nen för den nya stads­de­len Mä­la­räng, som pla­ne­ras mel­lan Bredäng och Mä­lar­höj­den, där den sto­ra tra­fik­plats Bredäng nu är.

I de ti­di­ga skis­ser som ta­gits fram syns kvar­ter med in­nerstads­fe­e­ling, bygg­na­der på mel­lan fy­ra och åt­ta vå­ning­ar och bu­tikslo­ka­ler i bot­ten­vå­ning­ar­na. På vis­sa av ta­ken fö­reslås ter­ras­ser och växt­hus och en ny park pla­ne­ras vid Slät­tens gård.

De nya bo­stä­der­na pla­ne­ras bli dels bo­stads­rät­ter, dels ung­doms­hus och hy­res­rät­ter i pris­pres­sa­de ”Stock­holms­hus”.

Pla­ner­na har va­rit ute på sam­råd och om­ar­be­tats nå­got.

Bland an­nat är yt­ter­li­ga­re en för­sko­la en ny­kom­ling i pla­ner­na och sta­den ska tit­ta mer på om det re­gi­o­na­la cy­kel­strå­ket (vars fö­re­slag­na drag­ning fick cy­klis­ter att ra­sa) går att dras om längs Ek­sätra­vä­gen i stäl­let.

För­sla­get går att tit­ta på på Med­bor­gar­kon­to­ret i Skär­hol­men och fram till den 23 maj går det att tyc­ka till om det nya för­sla­get.

FO­TO: KIRSH+DEREKA

STADSLIKT. I fle­ra av de pla­ne­ra­de hu­sen fö­reslås bot­ten­vå­ning­ar med plats för bu­ti­ker och ser­vice.

TORG. Den nya be­byg­gel­sen mot Bredängs­vä­gen in­spi­re­ras av den ”klas­sis­ka sten­sta­den” och ska bil­da ett torg och en en­tré till Mä­la­räng. SKO­LA. Vid Slätt­gårds­vä­gen pla­ne­ras en ny grund­sko­la för 900 ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.