S-mi­nis­ter lär sig om in­teg­ra­tion i Masmo

SkärholmenDirekt - - NYHETER - Jo­nas Gosende Grönvik

Näs­tan al­la par­ti­er vill stäl­la hår­da­re krav på in­vand­ra­re att in­te­gre­ra sig. Men ing­en pra­tar om hur gam­la svens­kar ska bör­ja um­gås med nya. ”Vi som käm­par för att få folk att mö­tas be­hö­ver stöd”, sa Shab­nam Nik­pour till mi­gra­tions­mi­nis­tern He­lé­ne Frit­zon (S) i Masmo.

Se­dan 2016 har för­e­nings­lo­ka­len i Masmo fun­ge­rat som en öp­pen fri­tids­gård för al­la – gam­la som unga.

Mas­mos eldsjä­lar Shab­nam Nik­pour och Ha­bib Idd­ri­su be­rät­ta­de för mi­gra­tions­mi­nis­tern och Sätra­bon He­lé­ne Frit­zon ( S) om de många ak­ti­vi­te­ter­na som för­e­ning­en Ex­po­se ord­nar, var­je dag.

– Vi finns här och sat­sar var­je dag året om. Det är en otro­lig kraft, men vi be­hö­ver upp­back­ning, sa Shab­nam till mi­nis­tern.

In­vand­ring och in­teg­ra­tion har bli­vit val­rö­rel­sens mest de­bat­te­ra­de äm­ne.

– Ut­gångs­punk­ten är att integ­ra­tio­nen ska gå snab- ba­re. När man är ny­an­länd och kom­mit till Sve­ri­ge är det vik­tigt att få bra in­gång­ar till det svens­ka språ­ket och sam­häl­let, sa He­lé­ne Frit­zon.

Just nu ta­las det myc­ket om att skär­pa kra­ven på in­vand­ra­re att an­pas­sa sig. Men in­te så myc­ket om hur gam­la och nya svens­kar ska mö­tas i verk­lig­he­ten.

– Eldsjä­lar be­ty­der otro­ligt myc­ket. Det är helt av­gö­ran­de att den mänsk­li­ga kraf­ten som vill för­änd­ra finns. Det be­hövs re­sur­ser och vil­ja i lo­kal­sam­häl­let, sa mi­gra­tions­mi­nis­tern.

FÅR JAG? Ba­sim Ta­lab som del­tar på Ha­bibs ”Må­la med käns­la” frå­gar mi­gra­tions­mi­nis­tern om en när­bild. ”Så att jag har nå­gon att må­la av”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.