Här är bäs­ta maj­lop­pen i Stock­holm

Ren­so­pa­de ga­tor och lju­sa kväl­lar. Nu vak­nar stock­hol­mar­na ur sin vin­ter­dva­la och blir li­te lät­ta­re i ste­get. Runt om i sta­den an­ord­nas ock­så en drös med he­ta lö­p­lopp i maj. Vi har sam­lat de bäs­ta!

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Text: Matilda Lund­berg

PAR­KRUN

På fle­ra håll i sta­den ord­nas gra­tis 5 kilo­me­ters­run­dor med tid­tag­ning var­je lör­dags­mor­gon. Al­la är väl­kom­na att gå el­ler springa. Re­gi­stre­ra dig in­nan om du vill ha tid­tag­ning, an­nars är det ba­ra att dy­ka upp.

När: Var­je lör­dag på fle­ra stäl­len! Ha­ga­par­ken: Par­ke­rings­plat­sen strax norr om ten­nisba­nor­na vid Ha­ga Fo­rum. Kungs­äng­en: Kungs­äng­en IP, Väst­ra Rydsvä­gen 111.

Hud­dinge: Käll­brinks IP på Gam­la Stock­holms­vä­gen.

DANDERYDSLOPPET

Ar­ran­ge­ras den 1 maj var­je år och har klas­ser för bå­de barn, ung­do­mar och vux­na. Täv­lings­di­stan­sen för vux­na är 10 km, men det finns även mo­tions­klas­ser för vux­na på bå­de 5 och 10 km. Barn och ung­do­mar spring­er kor­ta­re sträc­kor. När: 1 maj.

STHLM TRAIL RUN

Ut­ma­na dig ut­an att be­hö­va läm­na in­ners­tan. Sma­la sti­gar och vac­ker na­tur mö­ter dig i Lill-Jans­sko­gen och Fis­kar­torp­ster­räng­en. Lop­pet har start och mål på en stor gräsy­ta nä­ra Uni­ver­si­te­tet. Välj mel­lan di­stan­ser­na 5 kilo­me­ter el­ler 10 kilo­me­ter, det ord­nas även ett kor­ta­re lopp för barn. När: 5 maj.

KUNGSHOLMEN RUNT

En mil­ba­na med långa, flac­ka ra­kor över förs­ta hal­van och en tuf­fa­re av­slut­ning. Du kan även springa ett halv­ma­ra­ton – två varv runt Hol­men. När: 5 maj.

TOUGH VI­KING

Om du in­te är rädd för att bli ski­tig, vill ha en tuff ut­ma­ning och är be­redd att be­ta­la en re­jäl slant så är det här kanske lop­pet för dig. Hin­der­ba­nan som star­tar på Sock­holms sta­di­on är kon­stru­e­rad i sam­ar­be­te med det svens­ka elit­för­ban­det Kustjä- gar­na. Det ord­nas även en täv­ling för barn.

När: 12 maj.

SKÄRHOLMSLOPPET

Ett fem­kilo­me­terslopp som går bå­de ge­nom na­tur- och bo­stads­om­rå­den och rakt ige­nom Skär­hol­mens cent­rums gal­le­ria. Fle­ra lopp ar­ran­ge­ras även för de yng­re. Start och mål för al­la i Skär­hol­men. Al­la lopp är gra­tis!

När: 19 maj.

TOLVANLOPPET

Li­ve­mu­sik, ve­te­ran­spår­vagn och stort pu­blik­stöd ut­lo­vas när 12 kilo­me­ter långa Tolvanloppet ar­ran­ge­ras. Välj mel­lan di­stan­ser­na 6 och 12 kilo­me­ter. Fle­ra lopp för barn ord­nas ock­så. Start och mål för al­la på Ålstens­ga­tan.

När: 26 maj.

BONUSTIPS: STOCK­HOLM MARATHON

Lör­da­gen 2 ju­ni fi­rar Stock­holm Marathon sitt 40:e lopp med ny ba­na. Den nya ba­nan går ge­nom Ös­ter­malm, Va­sas­tan, Kungsholmen, Norr­malm, Djurgården, Gam­la Stan och Sö­der­malm. För den som in­te vill springa 42 kilo­me­ter är det (minst) li­ka kul att he­ja!

När: 2 ju­ni.

FO­TO: MOSTPHOTOS

40-ÅRSFEST. Fi­ra till­sam­mans med ma­rat­hon­lö­pa­re från he­la värl­den, när den nya ba­nan tes­tas ge­nom stan. Stock­holms sto­ra lö­par­fest av­görs lör­da­gen den 2 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.