GA­TU­VÅLD.

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Henrik Lindstedt

Ro­bin Si­ni­sa­lo sköts till döds i Akal­la 2016. I en ny låt för­sö­ker rap­par­na KiD-S.L.A.P och KD’s för­stå för­äld­rar­nas sorg när de­ras barn dö­das el­ler för­svin­ner in i kri­mi­na­li­tet.

Stock­holms ga­tor och för­ra året sköts 19 per­so­ner till döds i hu­vud­sta­den.

För att för­sö­ka för­stå och för att hed­ra dem som har för­lo­rat ett barn el­ler sys­kon skrev Vi­sätt­ra- och Fle­mings­bergs­bor­na Da­ni­il ” KiDS. L. A. P” To­mas och Ke­vin ”KD’s” Fat­tah lå­ten ”Gö­ra dig stolt”, som släpps i da­gar­na. Lå­ten tilläg­nar de Ro­bin.

– Det läs­ki­gas­te är att det är Ro­bins ord. Han har he­la sitt liv sagt att han vill gö­ra mig stolt, sä­ger Car­ro Si­ni­sa­lo.

’’Hur ham­na­de han där?’’

När Ro­bin sköts till döds stod det en per­son på and­ra si­dan pi­stol­myn­ning­en som för­mod­li­gen ock­så en gång ba­ra vil­le gö­ra si­na för­äld­rar stol­ta. Hur ham­na­de han där? ”Ing­en unge dröm­mer om att bli mör­da­re”, sä­ger Car­ro när hon för­sö­ker för­stå.

Da­ni­il To­mas job­bar på en fri­tids­gård och ser dag­li­gen ung­do­mars fru­stra­tion. Att gö­ra si­na för­äld­rar stol­ta är kanske en själv­klar­het, men det kan ock­så bli en press. Många ung­do­mar i or­ten väx­er upp med för­äld­rar från and­ra kul­tu­rer. De slits mel­lan för­äld­rar­nas kul­tur och en svensk kul­tur de in­te kän­ner sig väl­kom­na i.

– Det är oer­hört tra­giskt och fru­stre­ran­de. Hur ska man kun­na iden­ti­fi­e­ra sig med en kul­tur som ens far el­ler far­far ha­de, för att man in­te kän­ner sig väl­kom­men och hem­ma i det lan­det man är född i? Det är ing­et fel med det, men det är en så stark sö­kan ef­ter iden­ti­fi­e­ring med kul­tu­ren hem­i­från s om egent­li­gen är så myc­ket läng­re bort än den du har fram­för dig, sä­ger Da­ni­il.

Car­ro kän­ner igen bil­den. Hon har ock­så träf­fat vils­na ung­do­mar som käm­par en dub­bel kamp. Dels ska man pas­sa in i det svens­ka sam­häl­let och dels ska man gö­ra för­äld­rar­na nöj­da.

– Vi som vux­na har ett stort an­svar att gö­ra li­vet bra för bar­nen och ung­do­mar­na. Även om det är svårt att för­stå de­ras val i li­vet mås­te vi för­sö­ka och fin­nas där för dem. Vi mås­te mö­tas halv­vägs.

’’Föd­des med en god vil­ja’’

I höst är det val och Car­ro och Da­ni­il är bå­da över­ens: Po­li­ti­ker­na mås­te få upp ögo­nen för de mänsk­li­ga öden som göm­mer sig bakom brotts­sta­tisti­ken. De mås­te in­se att det är män­ni­skor som föd­des med en god vil­ja och som un­der bätt­re om­stän­dig­he­ter ald­rig ha­de rört en pi­stol.

– Kort­sik­tig po­li­tik som mer re­sur­ser till po­li­sen be­hövs. Men en­da sät­tet att få slut på våldet är fö­re­byg­gan­de po­li­tik. Vi be­hö­ver mer re­sur­ser till för­sko­lor och sko­lor, se till att al­la går ut med bra be­tyg så att de får fram­tids­hopp. Vå­ra barn får från att de är 4–5 år gam­la hö­ra att de in­te kom­mer kom­ma nå­gon­stans för att de bor i Rin­ke­by, Akal­la el­ler Skär­hol­men. Det mås­te vi få bort, sä­ger Car­ro Si­ni­sa­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.