PÅ GÅNG

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

SÖN 6 MAJ SKOGSMULLE TRÄF­FAR BAR­NEN

Skogsmulle kom­mer till sitt vind­skydd på Li­da och be­rät­tar hem­lig­he­ter från na­tu­ren, le­ker och sjung­er med bar­nen. Ing­en för­an­mä­lan. Gra­tis.

Tid: 14.00 till 15.00

Plats: Li­da fri­lufts­gård

SÖN 6 MAJ MU­SIK FRÅN A TILL Ö

Ron­ny och An­ne­li Lindgren spe­lar och sjung­er. Ser­ve­ring till själv­kost­nads­pris. Arr: Vår­by Fitt­ja Hem­bygds­för­e­ning.

Tid: 13.30 till 15.00

Plats: Tvättar­bo­sta­den, Mas­mo­vä­gen 22

SÖN 6 MAJ UT­STÄLL­NING

Co­lou­ret­ta art girls vi­sar si­na als­ter. Väl­kom­na! Tid: 11.00 till 17.00

Plats: Rö­mos­se­vä­gen 21

MÅN 7 MAJ KÖRKORTSTEORI

Vi övar körkortsteori till­sam­mans med en le­da­re ur per­so­na­len var­je mån­dag på Grun­den I Al­bys Hjär­ta! Öp­pet för ung­do­mar mel­lan 15-22 år. Väl­kom­men in, Verk­sam­he­ten Grun­den har öp­pet mel­lan 16:00 och 21:00! Tid: 18.00 till 19.30

Plats: Grun­den, Al­bys hjär­ta

TIS­DAG 8 MAJ TAIJI QIGONG

Lång­sam­ma rö­rel­ser som är väl­gö­ran­de för kropp och själ. Inga för­kun­ska­per be­hövs. All­tid drop-in, 50 kro­nor/till­fäl­le, med Gud­run Khe­mi­ri, fy­si­o­te­ra­peut. Taiji qigong 30 mi­nu­ter, för­djup­ning 15 mi­nu­ter.

Tid: 12.00 till 12.45

Plats: Skär­hol­mens kyr­ka

TIS 8 MAJ SENIORKUL: FILM OM TUMBA BRUK

En film som vi­sar ar­be­tet på Tumba Bruk år 1955 när en viss del av se­del­pap­pe­ret fort­fa­ran­de gjor­des för hand. Fil­men vi­sas i en för­kor­tad ver­sion på ca 1h. Ef­ter fil­men finns möj­lig­het till att stäl­la frå­gor om det som vi­sats till bruks­mu­se­ets 1:e an­tik­va­rie Ri­chard Kjell­gren. Tid: 14.00 till 15.00

Plats: Tumba Bruks­mu­se­um

TIS 8 MAJ LÄXLÄSNING

Stu­di­e­skep­pet är en mö­tes­plats för ung­do­mar där de kan stu­de­ra till­sam­mans för att upp­nå de­ras aka­de­mis­ka mål. En plats där al­la när­va­ran­de sam­las av sam­ma skäl - näm­li­gen stu­di­er. Hit kan du kom­ma för att få hjälp, hand­led­ning, ener­gi och mo­ti­va­tion. Tid: 17.00 till 21.30

Plats: Al­bys hjär­ta

TIS 8 MAJ CAFÉBIO

Fil­men som vi­sas är Gu­ern­seys lit­te­ra­tu­roch po­ta­tis­skals­pajs­säll­skap. Dra­ma, ro­man­tik. Kas­san öpp­nar 13:00. Bil­jett­pris 90 kr in­kl. kaf­fe och hem­ba­kat.

Tid: 14.00

Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

ONS 9 MAJ BEBISMYS

Är du ny­bli­ven för­äl­der och vill träf­fa and­ra för­äld­rar och be­bi­sar och hjäl­pa ditt barn att ut­veck­la sitt språk? Vi um­gås, lä­ser böc­ker, sjung­er rim och ram­sor och pra­tar om språk­ut­veck­ling. Ni är väl­kom­na in­nan bib­li­o­te­ket öpp­nar, där­för vill vi be er att bo­ka plats i för­väg. Vi bju­der på fi­ka. OBS! För barn fram till åt­ta må­na­der.

Tid: 10.00 till 11.00

Plats: Tul­linge bib­li­o­tek

ONS 9 MAJ TES­TA BREAKDANCE

Vik­tor och Feli­pe lär ut trix som får dig att bre­a­ka pre­cis som al­la b-boys’n’girls. Dess­utom får du grymt bra trä­ning på kö­pet. För dig mel­lan 10-16 år. Det kos­tar ing­et att del­ta. Ta med bekvä­ma snea­kers!

Tid: 19.00 till 21.00

Plats: Sub­to­pia, Lof­tet

ONS 9 MAJ ONSDAGSKLUBBEN

Na­ta­lie Be­a­bel­la, svensk-ar­gen­tinsk pop på eng­els­ka.

Tid: 18.00

Plats: Café Le Cro­is­sant

TORS 10 MAJ FANZINGOS MEDIEVERKSTAD

Vill du spe­la in en kort­film, gö­ra ra­dio, skri­va ett reportage...? Då är Fan­zin­go stäl­let för dig! Hos Fan­zin­go hit­tar du hjäl­pen och tek­ni­ken du be­hö­ver!Be­rät­ta din histo­ria på ditt sätt och med vår hjälp. Kom och an­vänd vå­ra stu­di­os för mu­sik- och film­re­di­ge­ring, lå­na hem tek­nik och få coaching av vå­ra pe­da­go­ger. Tid: 17.00 till 20.00

Plats: Fan­zin­go, Sub­to­pia

LÖR 12 MAJ VAND­RA GETAREN RUNT

Del­ta på en le­dar­ledd vand­ring med Fri­lufts­främ­jan­det på Även­tyrs­sti­gen runt sjön Getaren, Li­da. Vi vand­rar till­sam­mans och gör ett an­tal stopp. Spå­ret är cir­ka 9 km långt. Ter­räng­en kan på vis­sa stäl­len va­ra myc­ket ku­pe­rad och man får ibland tränga sig ige­nom bus­kar för att ta sig fram. Grova skor re­kom­men­de­ras. Tag med mat­säck. För­an­mä­lan gäl­ler. 20 kro­nor för med­lem­mar i Fri­lufts­främ­jan­det, ej med­lem­mar 50 kro­nir. Sam­ling på par­ke­ring­en på Li­da Fri­lufts­gård. An­mä­lan och mer in­fo www.fri­lufts­främ­jan­det.se/bot­kyr­ka

Tid: 10.00 till 14.00

Plats: Li­da Fri­lufts­gård

LÖR 12 MAJ BAK­LUC­KE­LOP­PIS

I Hå­gel­by­par­ken finns söd­ra Stock­holms störs­ta bak­luc­ke­lop­pis. Här finns plats för allt från mor­mors bro­de­ri­er till de­sig­ner­lam­pan. Fyn­da till dig själv och bar­nen, el­ler ren­sa där hem­ma och sälj sa­ker du in­te läng­re be­hö­ver. Den 12 maj är det pre­miär för årets lop­pis!

Tid: 11.00 till 15.00

Plats: Hå­gel­by­par­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.