Oro för höj­da hy­ror när Ste­na re­no­ve­rar

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Minst 3 000 kro­nor hög­re hy­ra. Det ser ut att bli verk­lig­het för bo­en­de i Ste­na fas­tig­he­ters bo­stä­der på Tem­pel rid­darvä­gen, Vi­ta Lil­jans väg och Fri­mu­r­arvä­gen när­de ras­lä­gen­he­ter ska re­no­ve­ras.

God­känn re­no­ve­ring­ar ut­an att ve­ta vad det kom­mer kos­ta. Den si­tu­a­tio­nen har hy­res­gäs­ter i Bredäng ham­nat i, när Ste­na fas­tig­he­ter ska stam­by­ta och re­no­ve­ra sitt be­stånd. Med så­na höj­ning­ar blir det in­te myc­ket över till se­mes­ter för en små­barns­fa­milj. Man får li­te käns­lan av att de vill by­ta ut oss som bor här.

Det är full­satt i Bredängs kyr­ka un­der­tis­da­gen. Bo­en­de i Ste­na fas­tig­he­ters bo­stä­der på Tem­pel rid­darvä­gen, Vi­ta Lil­jans väg och Fri­mu­r­arvä­gen är oro­li­ga. – Det känns som att de vill gö­ra lyx­re­no­ve­ring­ar på si­na hy­res­gäs­ters be­kost­nad. Som de mer el­ler mind­re vill tvinga på oss, sä­ger Linda Karlsson. Pla­ner­na på stam­by­ten och re­no­ve­ring­ar som fas­tig­hets­ä­ga­ren vill gö­ra i de över 300 lä­gen­he­ter­na har på­gått länge, se­dan 2014. Li­kaså hy­re­gäs­ter­nas strid mot allt­för höj­da hy­ror.

Hög­re hy­res­ni­vå­er

Och än­nu vet ing­en vad hy­ror­na kom­mer ham­na på, för­hand­ling­ar­na mel­lan Hy­res­gäst­för­e­ning­en och Ste­na på­går fort­fa­ran­de. Men Hy­res­gäst­för­e­ning­ens bud lig­ger på cir­ka 3000 kro­nor mer i må­na­den för den lägs­ta ni­vån av upp­rust­ning, en höj­ning som kan in­fö­ras stegvis un­der fem år. – Det är be­tyd­ligt hög­re ni­vå­er än vad som var ak­tu­ellt för någ­ra år se­dan. Det som har hänt är att hy­res­nämn­den tryckt upp hy­res­ni­vå­er­na i be­slut ef­ter be­slut. Det är ing­et vi öns­kat men nu lig­ger vi på de ni­vå­er­na, sä­ger Kristof­fer Burstedt, för­hand­lings­stra­teg på Hy­res­gäst­för­e­ning­en, un­der mö­tet. Det är hy­ror som blir svå­ra för många att kla­ra av. – Jag kän­ner fle­ra som kom­mer få det väl­digt svårt om det här går ige­nom, även om de tar det mins­ta al­ter­na­ti­vet. Vi kan kla­ra det ef­tersom vi har två in­koms­ter, men det på­ver­kar ju vår livs­kva­li­tet, sä­ger hy­res­gäs­ten El­li­nor Hult­man.

’’In­te rim­ligt’’

Linda Karlsson hål­ler med. – Det kan in­te va­ra rim­ligt att be­ta­la in­nerstads­hy­ror när man bor här. Med så­na höj­ning­ar blir det in­te myc­ket över till se­mes­ter för en små­barns­fa­milj. Man får li­te käns­lan av att de vill by­ta ut oss som bor här. Mi­kael Svens­ke, kom­mu­ni­ka­tör på Ste­na fas­tig­he­ter, vill in­te ut­ta­la sig om hy­ror­na in­nan för­hand­ling­ar­na är kla­ra, men sä­ger att bo­la­get ska hjäl­pa de som in­te har råd att bo kvar. – Dels ska vi gö­ra allt vi kan för att mat­cha dem med and­ra bo­stä­der in­om vårt Bredängs­be­stånd, kanske finns det de som vill bo i mind­re lä­gen­he­ter. Och dels kan vi hjäl­pa dem by­ta ge­nom Bostads­för­med­ling­ens övri­ga lik­vär­di­ga be­stånd, sä­ger han.

Okla­ra pap­per

Fle­ra hy­res­gäs­ter har ock­så re­a­ge­rat på pap­per som Ste­na skic­kat hem till si­na hy­res­gäs­ter den se­nas­te må­na­den, där Ste­na be­gär att de ska god­kän­na att re­no­ve­ring­ar­na görs. An­nars ham­nar ären­det i hy­res­nämn­den. – Det har va­rit väl­digt lud­dig in­for­ma­tion i dem och rätt hot­full ton. Men hur ska vi skri­va un­der dem ut­an att ve­ta vad vi god­kän­ner och vad hy­res­höj­ning­en då kom­mer bli?, und­rar Linda Karlsson. Hy­res­gäst­för­e­ning­en har upp­ma­nat bo­en­de att in­te skri­va un­der bre­ven in­nan allt är fär­dig­för­hand­lat. Mi­kael Svens­ke tyc­ker att de har va­rit tyd­li­ga i bre­ven och po­äng­te­rar att det in­te hand­lar om ett god­kän­nan­de av hy­res­höj­ning – ba­ra av upp­rust­ning­ar­na.

Men kan du för­stå att folk tve­kar att skri­va un­der in­nan de vet vad hy­ran kom­mer bli?

– Vi har i föl­jebrev för­kla­rat var­för vi ju­ri­diskt mås­te gö­ra så här och att det är en an­nan sak än att god­kän­na hy­res­ni­vån. Ty­värr så är det 15 till 18 må­na­ders vän­te­tid i hy­res­nämn­den, och vi mås­te för­hål­la oss till det när det gäl­ler så här sto­ra pro­jekt. Ha­de det ba­ra va­rit en vec­kas vän­te­tid ha­de vi så klart vän­tat tills allt var fär­dig­för­hand­lat. Pla­nen är att re­no­ve­ring­ar­na ska sät­ta igång un­der hös­ten 2019.

Kyr­kan i Bredäng var när­mast full­satt. Många vil­le ha svar från Hy­res­gäst­för­e­ning­en om hur det kom­mer bli med hy­ror­na ef­ter Ste­nas re­no­ve­ring­ar. FULL­SATT.

LÅNG KAMP. Hy­res­gäs­ter­na i Bredäng har käm­pat länge mot hy­res­höj­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.