Nya grep­pet: Bygg ett hög­hus med di­na kom­pi­sar

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Tyc­ker du att det som byggs i om­rå­det är trist? Då kan du och di­na kom­pi­sar få chan­sen att gö­ra det bätt­re: nu vill sta­den att pri­vat­per­so­ner ska bli bygg­her­rar och Bredäng är ut­valt för pi­lot­pro­jek­tet. … bätt­re in­fly­tan­de över sitt bo­en­de kan de bo­en­de knappt få.

– Man kom­mer kanske in­te kun­na byg­ga sfä­ris­ka chock­ro­sa bygg­na­der. Men i den mån det är möj­ligt ska byg­ge­men­ska­pen va­ra med i pla­ne­ring­en och bi­dra med si­na öns­ke­mål för ett bra bo­en­de, sä­ger Ste­fan Hans­son (S), ord­fö­ran­de i ex­plo­a­te­rings­nämn­den.

Det nya grepp som sta­den nu vill tes­ta i Bredäng kal­las byg­ge­men­skap: en grupp pri­vat­per­so­ner går ihop och pla­ne­rar si­na eg­na fram­ti­da bo- stä­der, an­ting­en själ­va el­ler till­sam­mans med en eta­ble­rad byggak­tör. Och sen byg­ger dem och bor i dem.

– Det kan va­ra en grupp kom­pi­sar, som vill byg­ga ett avan­ce­rat kom­pis­bo­en­de, en grupp per­so­ner mitt i li­vet som vill ha ett bo­en­de för se­ni­o­rer el­ler en grupp barn­fa­mil­jer som vill ha ytor och vär­den som pas­sar dem. Det är in­tres­set i grup­pen som får be­stäm­ma in­rikt­ning­en, sä­ger Ste­fan Hans­son.

Om­rå­det som pe­kats ut för de nya bo­stä­der­na l i gger längst Bredängs­vä­gen och in­om den kom­man­de nya stads­de­len Mälaräng, där 1100 nya bo­stä­der, för­sko­lor och en ny sko­la pla­ne­ras.

To­talt rör det sig om mel­lan 30 till 40 nya bo­stä­der, i fler­bo­stads­hus på fy­ra till sju vå- ning­ar.

– Med störs­ta san­no­lik­het kom­mer det bli bostadsrätter, men ut­form­ning­en ska få sty­ras av byg­ge­men­ska­pens in­tres­se, kre­a­ti­vi­tet och kun­skap. På and­ra stäl­len där det här har tes­tats har det lett till spän­nan­de ar­ki­tek­tur, bätt­re kva­li­tet och bygg­na­der som stic­ker ut. På sikt kan det in­spi­re­ra and­ra att ta ef­ter, sä­ger Ste­fan Hans­son.

Mo­del­len kom­mer från Tyskland där det bland an­nat kal­las b au her­ren gem e in sch af t och har tes­tats i Malmö och Björk­ha­gen ti­di­ga­re.

Kom­mer vi få se mer av det här i Stock­holm?

– Det får vi se. Det här blir en tem­pe­ra­tur­mä­ta­re, om in­tres­set är stort finns all an­led­ning att se fler så­na här pro­jekt. Och det är onek­li­gen ett spän­nan­de grepp att ta, bätt­re in­fly­tan­de över sitt bo­en­de kan de bo­en­de knappt få.

Men hur re­a­lis­tiskt är det att fak­tiskt blir bo­stä­der av det här?

– Det här är en se­ri­ös satsning och vår mål­sätt­ning är verk­li­gen att det ska bli bo­stä­der, det är ing­et vi ba­ra drar igång för att tes­ta om det finns in­tres­se. Vi hop­pas att det blir stort in­tres­se och att pro­jek­tet blir en bygg­nad som pas­sar väl in i plat­sen.

FO­TO: STOCK­HOLM STAD, ILLUSTRATION: VARG ARKITEKTER

BYGGPLATS. Det är i den nya stads­de­len Mälaräng som sta­den vill se en byg­ge­men­skap. Plat­sen som fö­reslås är vid Bredängs­vä­gen, strax ef­ter kors­ning­en med Ek­sätra­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.