FYRBENTA BREDÄNGSBOR HIT­TAR BALANSEN

På hel­ger­na bju­der FB-grup­pen Hundä­ga­re i Bredäng in till parkour.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Andreas Au­ra

Vad på­går här? Jo, parkour för Bredängs hun­dar. Även jyc­kar från and­ra or­ter är väl­kom­na på hel­ger. Hu­vud­fo­ku­set lig­ger på hun­dars häl­sa och att so­ci­a­li­se­ra sig med and­ra. Vi vill in­te gö­ra det för svårt. Så många som möj­ligt ska kän­na att de kan ta med sin hund hit.

Pi­ta, den is­ra­e­lis­ka ga­tu­hun­den, stud­sar upp på bän­ken sam­ti­digt som ex­tra­mat­ten Sand­ra loc­kar med en go­dis­bit. En­zo, Ma­la, Est­her och Char­lie vän­tar iv­rigt på sin tur. Stor en­tu­si­asm lig­ger i luf­ten för det som vän­tar.

Ak­ti­vi­te­ten går ut på att hun­dar får trä­na sin ba­lans och stär­ka sin kropps­med­ve­ten­het. Det övas ge­nom att hun­dar­na får ba­lan­se­ra på ste­nar, bän­kar och kul­lar, och an­nat s om f i nns i mil- jön. Mänsk­lig parkour i mind­re form, med and­ra ord. Se­lar samt van­ligt kop­pel an­vänds istäl­let för flex­i­kop­pel för att hun­dar­na in­te ska ska­da sig.

– Ef­tersom hun­dar­na har fy­ra ben be­hö­ver de ibland trä­na sin kropps­med­ve­ten­het. Stres­sa­de hun­dar kan ock­så be­hö­va trä­na på att va­ra i fler so­ci­a­la sam­man­hang, sä­ger Ange­liqa Dorén.

Hon och Sand­ra Öh­man är två hundä­ga­re som styr upp oli­ka ak­ti­vi­te­ter. De är även en­ga­ge­ra­de i Fa­ce­book­grup­pen ”Hundä­ga­re i Bredäng”, där al­la kan gå in och kol­la när näs­ta träff sker.

Ing­et avan­ce­rat

Men någ­ra avan­ce­ra­de öv­ning­ar hand­lar det in­te om.

– Vi vill in­te gö­ra det för svårt. Så många som möj­ligt ska kän­na att de kan ta med sin hund hit, sä­ger Sand­ra Öh­man.

Ak­ti­vi­te­ten är gra­tis. Idén är att det ska va­ra en ide­ell verk­sam­het och in­te vinst­dri­van­de. Den en­da kost­na­den blir för fi­ka ef­ter öv­ning­ar­na, om­kring 25 kro­nor. Ming­lan­det är en del av rö­rel­sen.

– Ge­men­ska­pen är ock­så vik­tig, sä­ger Sand­ra Öh­man.

Även pro­me­na­der

Men det är in­te ba­ra parkour som ut­övas. Pro­me­na­der sker med jäm­na mel­lan­rum på lör­da­gar, för al­la som skul­le tyc­ka att det vo­re trev­ligt med pro­me­nadsäll­skap. Pro­me­nad­träf­fen är för bå­de sto­ra och små hun­dar.

– Träf­far­na ska­par en star­ka­re sam­hö­rig­het bland hun- dar och äga­re i om­rå­det. Vi hop­pas att det här ska kun­na öka det, sä­ger Ange­liqa Dorén.

Hund­parkou­ren i Bredäng har hål­lit igång i snart två år, och in­tres­set är stort. Även se­pa­ra­ta träf­far sker för hun­dar i oli­ka stor­le­kar.

– Förs­ta parkour-pro­me­na­den för­ra året var vi fler än tio hun­dar och det fun­ka­de jät­te­bra. Vi bru­kar be äga­re med li­te mer osäk­ra hun­dar att ha nå­got gult band på dem, för att un­der­lät­ta pro­me­na­den. Hun­dar från al­la or t er är väl­kom­na, s äger Ange­liqa Dorén.

Häl­san vik­ti­gast

Öv­ning­en är en all­si­dig trä­ning. Den stär­ker hun­dens le­der, musk­ler och kon­cent­ra­tion. Det här sker fram­förallt ge­nom att trä­na upp hun­dar­nas ba­lans.

– Häl­san är det ab­so­lut vik­ti­gas­te, sä­ger Sand­ra Öh­man.

Jack rus­sel-hun­den Est­her, 5 år, vi­sar prov på bra kropps­med­ve­ten­het. BA­LANS. . Is­ra­e­lis­ka ga­tu­hun­den Pi­ta, 2,5 år, ba­lan­se­rar me­dan de and­ra tit­tar på.

UPP OCH HOPPA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.