Ny ge­ne­ra­tion rag­ga­re

Till var­dags är de last­bils­chauf­fö­rer, små­barns­mam­mor, bu­tiks­bi­trä­den och per­son­li­ga as­si­sten­ter. Men på kväl­lar och hel­ger svi­dar de om, hop­par in i gam­la ame­ri­kans­ka bi­lar och kal­lar sig Black Cher­ri­es – ”Sve­ri­ges snyg­gas­te rag­gar­klubb”. Black Cher­ri­es

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Jon­na Claes­son | Fo­to: Sacharias Källdén

I vis­sa de­lar av lan­det, fram­förallt i gles­byg­den, är det van­ligt att se rag­ga­re cru­i­sa förbi i si­na tju­si­ga jän- ka­re. Men titt som tätt ser man det även i Stock­holm. Nå­gon gång om året på väg till värl­dens störs­ta ut­om­hus­t­räff för ame­ri­kans­ka bi­lar – Po­wer Big Me­et i Lid­kö­ping – men ock­så se­na kväl­lar på Svea­vä­gen.

– Svea­vä­gen och Va­na­dislun­den har all­tid va­rit ett till­håll för rag­ga­re. Jag vet in­te rik­tigt var­för egent­li­gen. Det är många kväl­lar som slu­tat där, sä­ger Nat­halie Re­nard, 29.

Rag­gar­kul­tu­ren tog form un­der 50-ta­let, när s vens­ka ton­å­ring­ar in­spi­re­ra­des av ame­ri­kans­ka fil­mer och rock’n’rol­len som kom in i Eu­ro­pa un­der ef­ter­krigs­ti­den. Rag­gar­na an­sågs va­ra svi­ni­ga. De stal ben­sin, söp sig ful­la på hem­bränt, ha­de sex of­fent­ligt, slogs och spe-

la­de mu­sik så att det då­na­de i stä­der­na. Hur blev ni rag­ga­re?

– Allt­så, vi var typ 16 år och bör­ja­de hänga på en rag­gar­klubb i Fars­ta. De viss­te nog in­te hur unga vi var men vi ham­na­de i det um­gäng­et och så ska­pa­des in­tres­set. Vis­sa av oss har ju fötts in i det ock­så. Det hand­lar om gemenskap, sä­ger Fri­da Fern­ström, 28. Är det li­ka stö­kigt idag som på 50-ta­let?

– Det är klart att vis­sa rag­ga­re fort­fa­ran­de är så, men vi vill ju ba­ra um­gås. Vi är in­te ute ef­ter att PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT ORIGINAL COPY . ORIGINAL AND COPY . ORIGINAL PROTECTED COPY . ORIGINAL BY COPY APPLICABLE . ORIGINAL COPY . ORIGINAL LAW COPY

Vi är in­te ute ef­ter att ska­da nå­gon. De som hål­ler på så för­stör ju ba­ra för oss and­ra.

ska­da nå­gon. De som hål­ler på så för­stör ju ba­ra för oss and­ra. Al­la får ju skit, sä­ger Nat­halie.

Rag­gar­klub­ben Black Cher­ri­es star­ta­de i bör­jan av 2012 och be­står av 13 full­vär­di­ga med­lem­mar. Al­la är kvin­nor i åld­rar­na 20 till 29 år.

– Det finns ju någ­ra små­klub­bar i Stock­holm där det ba­ra är tje­jer men vi är den störs­ta. Vill man va­ra med så an­sö­ker man på vår hem­si­da, se­dan har man en test­pe­ri­od på ett halv­år och där­ef­ter rös­tar vi and­ra om vi tyc­ker att den tje­jen ska bli en full­vär­dig med­lem, sä­ger Nat­halie.

Att va­ra full­vär­dig med­lem be­ty­der att man får rös­ta i be­slut som ska tas i klub­ben och bä­ra Black Cher­ri­es mär­ken.

– Myc­ket hand­lar om till­hö­rig­het. Vi vill ha en klubb där vi är som ett stort kom­pis­gäng. Vi är lo­ja­la mot varand­ra och skip­par skit­snac­ket. And­ra klub­bar har en pre­si­dent men vi har ett ord­fö­ran­de och rös­tar de­mo­kra­tiskt. Det är in­te en per­son som be­stäm­mer, vi vill att al­la ska tri­vas, sä­ger Fri­da.

En för­dom är att rag­gar­na sit­ter i verk­sta­den he­la vin­tern och me- kar med si­na bi­lar, put­sar varen­da li­ten re­serv­del fram till maj, då de öpp­nar ga­ra­ge­por­ten och brum­mar ut i vår­nat­ten. Men rik­tigt så är det in­te för tje­jer­na i Black Cher­ri­es.

– Vi är in­te jät­te­många som är in­tres­se­ra­de av bi­lar­na. Vi hyr in en chauf­för som kör runt oss och själ­va sit­ter vi i bak­sä­tet, lyss­nar på bra mu­sik och su­per, sä­ger Nat­halie.

– Men vis­sa av oss i grup­pen har ett ge­nu­int bil­in­tres­se och gil­lar den ty­pis­ka 50-tals­mu­si­ken och roc­ka­bil­ly-sti­len ock­så, tilläg- ger Vi­bec­ke Lass, 26.

I hel­gen är det dags för ett av vå­rens ro­li­gas­te event, ett låd­bils­ral­ly i Sö­der­täl­je som Black Cher­ri­es vann för­ra året.

– Det är mas­sor av rag­gar­klub­bar där som täv­lar mot varand­ra. Al­la får sam­ma de­lar och se­dan har man en viss tid att byg­ga klart bi­len. Se­dan av­slu­tas he­la täv­ling­en med ett ra­ce. Det bru­kar va­ra rik­tigt ro­ligt, sä­ger Nat­halie.

Kom­mer ni vin­na i år igen?

– Ja, för­ra året mu­ta­de vi do­mar­na så vi får väl gö­ra sam­ma sak igen, sä­ger Fri­da och skrat­tar.

Vi hyr in en chauf­för som kör runt oss och själ­va sit­ter vi i bak­sä­tet, lyss­nar på bra mu­sik och su­per.

HUD­DINGE ÄR NAVET. ”Det är när­mast för al­la för vi bor run­tom­kring”, sä­ger med­lemmmar­na i Black Cher­ri­es, en rag­gar­klubb ba­ra för tje­jer. Klub­ben be­står av Jes­si­ca Ed­lund, Na­ta­lie Re­nard, Mi­kae­la Nic­koli­na Strål­berg, An­to­nia Brunn­berg, Jut­ta Ne­va­la,...

Samu­els­son, Fri­da Fern­ström,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.