Ta­lang­jakt för unga i 127

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Är du en jä­vel på att spe­la pi­a­no? Or­tens bäs­ta jong­le­ra­re? Rö­da lin­jens tyngs­ta dan­sa­re? Den 26 maj kan du täv­la med din bäs­ta ta­lang på Stads­tea­terns scen.

– Jag kan al­la Eu­ro­pas län­der ut­an­till! Men det skul­le jag nog in­te komma så långt med, sä­ger Niklas Bulduk och skrat­tar.

Han är vice ord­fö­ran­de i Skär­hol­mens ung­doms­råd, UNGSK, och en av per­so­ner­na bakom de­ras näs­ta sto­ra eve­ne­mang: en täv­ling där vem som helst kan stäl­la upp och täv­la med sin bäs­ta ta­lang.

– Vi kom på det här när en i rå­det sa att han kan spe­la gi­tarr – vi ha­de ing­en aning om det! Då kom vi på att det vo­re kul att gö­ra ett event där and­ra kan vi­sa upp si­na dol­da ta­lang­er, sä­ger han.

Vis­sa kun­ska­per kanske man skry­ter om. And­ra är in­te li­ka själv­kla­ra att gå ut med.

– Jag tror det va­ra li­te ta­bu­be­lagt. Al­la ska hålla på med sport, de är in­te så van­ligt att man träf­far på nå­gon som be­rät­tar att de spe­lar pi­a­no, el­ler en kil­le som hål­ler på med ba­lett. Vi vill att al­la ska va­ra be­kvä­ma med si­na hob­bi­es, sä­ger han.

Även om de främst fo­ku­se­rar på unga från när­om­rå­det är eve­ne­mang­et öp­pet för al­la i he­la Stock­holm, gam­mal som ung.

Den som vill va­ra med och täv­la får skic­ka en vi­deo på max en mi­nut till UNGSK. De kom­mer väl­ja ut de tio bäs­ta som får upp­trä­da med si­na ta­lang­er på Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns scen i Skär­hol­men den 26 maj. Och någ­ra egent­li­ga be­gräns­ning­ar finns in­te för vad en kan upp­trä­da med.

– En­da kra­vet är att att vi- de­on ska va­ra en mi­nut och upp­trä­dan­det gå att gö­ra på max tre mi­nu­ter. Det kanske är svårt att hin­na må­la en tav­la på den ti­den, men fix­ar man det – var­för in­te?

De tio ut­val­da kom­mer be­dö­mas av en ju­ry be­stå­en­de av kän­da pro­fi­ler. I pot­ten lig­ger ett pris på 5000 kro­nor för den som vin­ner, och 1000 kro­nor för den som kom­mer tvåa.

– Vi hop­pas att många vå­gar ta ste­get att vi­sa upp si­na ta­lang­er och att det le­der till att fler kän­ner sig be­kvä­ma att vå­ga gå ut med dem. Men ock­så att de som kom­mer får nya vy­er på vad man kan hålla på med, sä­ger Niklas Bulduk och fort­sät­ter:

– Det kom­mer bli en skön kväll med här­lig stäm­ning och folk som bju­der på sig själ­va. Kanske hit­tar vi in­te näs­ta Zla­tan, men gör vi det har vi nå­got att skry­ta med!

TA­LANG­JAKT. ”Det kom­mer va­ra som ta­lang­jak­ter­na på tv”, sä­ger Niklas Bulduk från UNGSK – fast i Skär­hol­men. Den 26 maj smäl­ler det på Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.