Tra­fik­frå­gor­na som kan av­gö­ra va­let i höst

Tra­fi­ken en frå­ga som be­rör. ”Folk iden­ti­fi­e­rar sig med sin­bil el­ler cy­kel som om det vo­re en för­läng­ning av krop­pen” Ny mo­tor­väg och fler par­ke­rings­plat­ser el­ler bre­da­re cy­kel­ba­nor och nya gå­ga­tor? Tra­fik­frå­gor­na ska­par käns­lo­lad­da­de mot­sätt­ning­ar i Stoc

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Samt­li­ga par­ti­er i Stads­hu­set är över­ens om att bil­tra­fi­ken i Stock­holm ska mins­ka. Men trots det ska­par tra­fik­frå­gor­na li­ka hård debatt hos vå­ra po­li­ti­ker som hos väl­jar­na. Störst skil­je­lin­je finns mel­lan cy­kelvur­man­de Mil­jö­par­ti­et och mer bil­vän­li­ga Mo­de­ra­ter­na. Men en sak har de­ras tra­fik­po­li­tis­ka för­slag ge­men­samt: de möts av käns­lo­sam­ma re­ak­tio­ner hos stock­hol­mar­na.

En­ligt Alex­an­der Ståhle, stads­bygg­nads­fors­ka­re på KTH, hand­lar va­let av färd­me­del till viss del om iden­ti­fi­ka­tion, vil­ket ger en ex­tra in­ten­si­tet åt de­bat­ten.

– Folk iden­ti­fi­e­rar sig med sin bil el­ler cy­kel som om det vo­re en för­läng­ning av krop­pen, kon­sta­te­rar han, men tilläg­ger att det säl­lan är ett med­ve­tet val, sä­ger han och fort­sät­ter:

– I syn­ner­het in­te för bi­lis­ter­na. Det hand­lar om var man bor och hur myc­ket tid som finns att tjä­na på att ta bi­len. Det har egent­li­gen ingen­ting med vär­de­ring­ar och åsik­ter att gö­ra.

Små ut­rym­men

I takt med ett ökat an­tal cy­klis­ter blir det ock­så allt­mer tyd­ligt att in­fra­struk­tu­ren in­te är ut­byggd för den cy­kel­tra­fik vi har i dag. Bi­lis­ter, gå­en­de och cy­klis­ter tving­as sam­sas om små ut­rym­men, vil­ket spä­der på kon­flik­ten yt­ter­li­ga­re.

Ma­lin Gi­brand, som ar­be­tar med stads­ut­veck­ling på Tri­vector, tror även att po­la­ri­se­ring­en stärks av en bris­tan­de kom­mu­ni­ka­tion från po­li­tiskt håll.

– Det upp­levs säl­lan po­si­tivt att pra­ta om be­gräns­ning­ar för till ex­em­pel bil­tra­fi­ken ut­an att sam­ti­digt be­rät­ta vad man uppnår istäl­let, sä­ger hon.

Frå­gan är: går det verk­li­gen att byg­ga bort bi­lis­men i en väx­an­de stad? För bå­de Alex­an­der Ståhle och Ma­lin Gi­brand är sva­ret tvek­löst ja.

– Stads­pla­ne­ring­en på­ver­kar jät­te­myc­ket hur vi väl­jer att re­sa. Kö­pen­ham­nar­na föd­des in­te som cy­klis­ter, men de har suc­ces­sivt byggt ut sin cy­kel­struk­tur vil­ket gör att många väl­jer cy­keln. Ing­en mo­tor­väg mins­kar bil­re­san­det, det re­sul­te­rar ba­ra i att kö­er upp­står på nya plat­ser och i slutän­dan sit­ter än­nu fler fast i kö­er, sä­ger Ma­lin Gi­brand.

Fö­re­språ­kar mo­tor­väg

Men al­la hål­ler in­te med. För ett par vec­kor se­dan an­ord­na­de Mo­de­ra­ter­na ett fru­kost­se­mi­na­ri­um om öst­lig för­bin­del­se. En av de med­ver­kan­de var Ka­rin Wann­ström, nä­rings­po­li­tisk ex­pert på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re, som lik­som bå­de Mo­de­ra­ter­na och övri­ga al­li­ans­par­ti­er är över­ty­gad fö­re­språ­ka­re av mo­tor­vä­gen.

– Vi har en ohåll­bar träng­sel och en öst­lig för­bin­del­se skul­le av­las­ta he­la kol­lek­tiv­tra­fik­sy­ste­met, sa hon bland an­nat.

På­ver­kar bo­stads­pri­ser

Alex­an­der Ståhle å sin si­da me­nar att en mo­tor­väg in­te gyn­nar va­re sig ar­bets­mark­nad, bo­stads­mark­nad el­ler till­växt. Han näm­ner mark­nads­a­na­ly­ser som vi­sar att bo­stads­pri­ser sjun­ker när­ma­re mo­tor­vä­gar, att kon­tors­hy­ror styrs helt av när­het till pen­del­tåg och tun­nel­ba­na och att han­dels­om­sätt­ning­en ökar då bil­tra­fi­ken tas bort, vil­ket till ex­em­pel hän­de på Göt­gatspuc­keln.

Även i Ma­lin Gi­brands fram­ti­da Stock­holm har bi­lar­nas ut­rym­men mins­kat re­jält och hon ser gär­na fler bil­fria ga­tor i ci­ty.

– Då skul­le hu­vud­ga­tor som Kungs­ga­tan och Odeng­a­tan kun­na er­bju­da bå­de de bo­en­de och be­sö­ka­re helt and­ra stads­kva­li­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.