Så byggs bil­be­ro­en­det fram i nya stads­de­lar

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN -

Vill du ock­så bo i en helt ny­byggd stads­del med t-ba­nan, pen­deln el­ler spår­vä­gen in­på knu­ten? Då ska du flyt­ta till säg Barkar­bys­ta­den, An­ne­dal el­ler Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Så lå­ter det i al­la fall om du ki­kar i mäk­lar­nas pro­spekt. Verk­lig­he­ten är li­te an­norlun­da. Pro­ble­met är att de nya stads­de­lar­na hin­ner bli kla­ra långt fö­re den ut­lo­va­de spår­tra­fi­ken är det. Det här är onek­li­gen ett di­lem­ma. För att kun­na be­slu­ta om ut­byggd t-ba­na, spår­väg el­ler pen­del mås­te stat­li­ga Sve­rige­för­hand­ling­en för­säk­ra sig om att kom­mu­ner­na ock­så tar sitt an­svar och byg­ger en mas­sa bo­stä­der längs med de nya spå­ren. An­nars ris­ke­rar man att stå där med spöksta­tio­ner bland sko­gar och fält.

Men kom­mu­ner­na är in­te dum­ma­re än mäk­lar­na. De räk­nar ock­så kallt med att den ut­lo­va­de kol­lek­tiv­tra­fi­ken kom­mer – även om de vil­ligt er­kän­ner att det kanske drö­jer nåt år el­ler så. Det är där­för de byggs få par­ke­rings­plat­ser för bi­lar i de här nya om­rå­de­na.

För vem be­hö­ver en bil när tåg­tra­fi­ken är två mi­nu­ters pro­me­nad bort? Tja, de som flyt­tar in först och bor där i 5-10 år med ex­tremt brist­fäl­lig kol­lek­tiv­tra­fik och en in­fra­struk­tur som läm­nar en del i öv­rigt att öns­ka. Vips har man byggt fram bå­de fru­stre­ra­de och bil­be­ro­en­de män­ni­skor i Stock­holms mest mo­der­na stads­de­lar som of­ta pro­fi­le­ras som mil­jö­zo­ner.

Och ett bil­be­ro­en­de är in­te lätt att bli av med. Det vet al­la som köpt en bil ef­ter att ti­di­ga­re i sitt liv ha kån­kat på tio li­ter må­lar­färg i var­je hand på jakt ef­ter en buss­håll­plats i köp­cent­rum som byggts av och för de bil­bur­na. El­ler med bi­be­hål­len vär­dig­het för­sökt sät­ta sig till rät­ta i en Bloc­ket-köpt få­tölj i en full­satt t-ba­ne­vagn. Skam­men över att ha en bil som i långa pe­ri­o­der ba­ra står och tar plats på ga­tan är ty­värr allt­för lätt att tvät­ta bort när de min­ne­na dy­ker upp.

HAM­PUS JARNLO Re­dak­tions­chef Stock­hol­mDi­rekt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.