Tvär­för­bin­del­sen

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Den pla­ne­ra­de mo­tor­vä­gen mel­lan Vår­by och Ha­ninge är tänkt att av­las­ta tung tra­fik som idag går rakt ge­nom Hud­dinges bo­stads­om­rå­den. Da­gens väg 259 är idag en av lä­nets mest olyck­drab­ba­de vägar och har lä­nets högs­ta an­del last­bi­lar. När nya ham­nen i Nynäs­hamn står klar 2020 blir de än­nu fler.

Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn skul­le bör­ja byg­gas 2013, när Tra­fik­ver­ket dras­tiskt med­de­la­de att he­la pla­ne­ring­en mås­te gö­ras om från scratch, då en ny mil­jö­lag stäl­ler tuf­fa­re krav än när plan­ar­be­tet bör­ja­de på 90-ta­let.

Nu har vägen bli­vit näs­tan dub­belt så dyr, då den ska gå i tun­nel un­der Fle­mings­bergs­sko­gen. MP i Hud­dinge är det en­da lo­ka­la par­ti­et som tyd­ligt mot­sät­ter sig vägen, som de me­nar kom­mer le­da till ökad bil­tra­fik. S lob­bar mot sin egen re­ge­ring för att skju­ta till de 5,6 mil­jar­der kro­nor som sak­nas.

L och M i Hud­dinge lo­var att det blir en val­frå­ga om S-re­ge­ring­en in­te öpp­nar plån­bo­ken. Räk­na med strid i val­rö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.