Ex­plo­sion på re­stau­rang i Mas­mo – ing­en gri­pen

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Jonas Go­sen­de Grön­vik

Det var vid 3-ti­den nat­ten mot sön­da­gen som brand­kå­ren lar­ma­des av ett au­to­ma­tiskt brand­larm till en re­stau­rang i Mas­mo.

– Brand­kå­ren åk­te på ett au­to­ma­tiskt brand­larm. Väl på plats upp­täck­te de att här är det nå­got som har ex­plo­de­rat och att det har brun­nit i sam­band med det, sä­ger Kjell Lindgren på Po­li­sen.

Fle­ra ny­hets­me­di­er har rap­por­te­rat om en de­to­na­tion på en krog i Vår­by och om­ni har bild­satt nyheten med en bild på Vår­by gård cent­rum. Men ex­plo­sio­nen sked­de allt­så i Mas­mo.

Ing­en per­son ska ha be­fun­nit sig i lo­ka­len vid hän­del­sen. Vad som har ex­plo­de­rat är fort­fa­ran­de oklart.

– Den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en är än­nu in­te klar. Tek­ni­ker­na har be­gärt ett ytt­ran­de av ska­dor­na på lo­ka­ler­na.

Po­li­sen miss­tän­ker fort­fa­ran­de brott.

– Brotts­ru­bri­ce­ring­en är all­män­far­lig öde­läg­gel­se och grovt brott mot la­gen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror. Det finns ing­en miss­tänkt i ären­det, sä­ger Kjell Lindgren.

Hur fort­sät­ter po­lis­ar­be­tet?

– Vi fort­sät­ter med att säk­ra even­tu­el­la över­vak­nings­fil­mer i om­rå­det och pra­ta med in­ne­ha­var­na om de kan ge oss nå­gon led­tråd var vi kan fort­sät­ta le­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.