Chang­ers Hub flyt­tar till Stureplan

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Mim­mi Ep­ste­in

Näs­ta vec­ka öpp­nar en ny mö­tes­plats vid Stureplan för unga ent­re­pre­nö­rer. Där finns bland an­nat plats för att sit­ta och job­ba, um­gås, ut­by­ta idéer och ar­ran­ge­ra utställningar. Ini­ti­a­ti­vet star­ta­de i Alby. Vi vill gö­ra Stureplan till en mer in­klu­de­ran­de plats.

2015 öpp­na­de mö­tes­plat­sen Chang­ers Hub i Alby. En av grun­dar­na är Si­du­ri Po­li. – Vi­sio­nen är att al­la ska kun­na nå fram­gång oav­sett var man kom­mer ifrån och har för start­sträc­ka. Vi har ska­pat en plats med oli­ka ut­bild­ning­ar och kur­ser i ent­re­pre­nör­skap. Det har dra­git till sig driv­na män­ni­skor som har kun­nat bil­da nät­verk, sä­ger hon. Bland an­nat har folk haft pop u p-utställningar, pre­miär­lyss­ning­ar av nya mu­si­kal­bum och fö­re­läs­ning­ar.

Öp­pen mö­tes­plats

Nu öpp­nar man i hjär­tat av Stock­holms in­nerstad: när­ma­re be­stämt på Grev Tu­re­ga­tan 7, pre­cis in­till Stu­re­gal­le­ri­an. Det blir lik­som i Alby en öp­pen mö­tes­plats där det kom­mer att va­ra möj­ligt att sit­ta med sin da­tor, ta en kaf­fe, um­gås el­ler ord­na oli­ka eve­ne­mang. Tan­ken är att myc­ket i den nya lo­ka­len ska kun­na ske spon­tant. – Man ska kun­na komma in på da­gen och sä­ga att ”här skul­le jag vil­ja ha ett för­fat­tar­sam­tal i kväll”. El­ler en pa­nel- dis­kus­sion. El­ler en film­vis­ning. The sky is the li­mit, sä­ger Si­du­ri Po­li.

Gra­tis lo­kal i ett år

Lo­ka­len upp­lå­ter ägar­na av Stu­re­kvar­te­ret gra­tis i ett år. – Vi vill gö­ra Stureplan till en mer in­klu­de­ran­de plats. Ge­nom att upp­lå­ta Bångs­ka pa­lat­set får vi in mer kultur och konst, här hop­pas vi på fö­re­ta­gan­de och till­växt. Vi vill se hur de här ytor­na kan bli så at­trak­ti­va som möj­ligt, sä­ger Char­lot­ta Rosén på TAM Group, pro­jek­t­an­sva­rig Stu­re­kvar­te­ret.

FO­TO: LINDA GREN

Ama­ni­as Abra­ha, Si­du­ri Po­li och Victoria Esco­bar öpp­nar mö­tes­plat­sen Chang­ers Hub på Grev Tu­re­ga­tan på Ös­ter­malm. IN­SPI­RE­RAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.