Sol­cel­ler

SkärholmenDirekt - - HEMMA -

Den som vill ve­ta mer om hur det går till att in­stal­le­ra sol­cel­ler kan vända sig till Ener­gi­och kli­matråd­giv­ning­en.

På de­ras hem­si­da - ener­gi­rad­giv­ning­en.se finns även en sol­kar­ta som vi­sar hur myc­ket solenergi som når just ditt tak. Och om det är lämp­ligt för att in­stal­le­ra sol­cel­ler.

Den 1 ja­nu­a­ri i år höj­des stöd­ni­vån från ti­di­ga­re 20 pro­cent för pri­vat­per­so­ner till 30 pro­cent av de stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der­na. Ener­gi- och kli­matråd­giv­ning­en bi­står i an­sö­kans­pro­ces­sen.

Re­ge­ring­en har även fö­re­sla­git att bygg­lov­skra­vet ska slo­pas för vis­sa fas­tig­he­ter re­dan 1 au­gusti 2018.

FO­TO: LINDA GREN

AM­BAS­SA­DÖR. Larså­ke Thu­res­son ha­de inga pro­blem att över­ty­ga de and­ra i för­e­ning­en om att solenergi är fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.