Ro­s­tem re­do för ring­en

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - ALBY/FLEMPAN

Den 19 maj mö­ter Ro­s­tem Ak­man en snub­be som kal­lar sig själv för Mons­ter. Tön­tigt, tyc­ker han. ”Jag kom­mer sän­ka ho­nom i förs­ta ron­den”. Jag äls­kar att täv­la och det här är den är­li­gas­te for­men av täv­ling.

–Lägg mer press på ho­nom Ro­s­tem!

Det är tis­dags­kväll och 10 par män­ni­skor rul­lar runt på mat­tan på Kamp­sport­sta­di­on. Ro­s­tem Ak­man vri­der runt sin mot­stån­da­re, sät­ter sig på ho­nom, måt­tar någ­ra slag.

– Det är här jag är som star­kast, där­i­från jag slår ut folk, sä­ger han.

Han kom nyss hem från ett trä­nings­lä­ger på Is­land. Nu trä­nar han två gång­er om da­gen in­för sto­ra fight­da­gen. Den 19 maj kli­ver han upp i Su­pe­ri­or Chal­leng­es ring på Cir­kus. I vägen för hans tred­je proffs­vinst står bra­si­li­a­na­ren Ho­li­van ”Monstro” Vi­ei­ra.

Men att mö­ta nå­gon som kal­lar sig Monst­ret är ing­et Ro­s­tem Ak­man bryr sig myc­ket om.

– Det är ba­ra tön­tigt. Al­la som kal­lar sig själ­va för ”Pit­bull” och ”Hit­man”... Vi är in­te 15 och ska låt­sas va­ra tuf­fa, sä­ger han.

– Men det känns bra in­för mat­chen, jag är i bra form och har trä­nat bra. Jag har in­te kol­lat in ho­nom så myc­ket, men mi­na trä­na­re har det. Jag lyss­nar på dem och ba­ra kör.

Hur tror du att fighten kom­mer gå?

– Vi går in, häl­sar på varand­ra och bör­jar kän­na av varand­ra li­te. Han kom­mer gå in ag­gres­sivt, och jag kom­mer kont­ra med stående hår­da tek­ni­ker. Jag tror jag kom­mer sän­ka ho­nom i förs­ta ron­den.

Ro­s­tem Ak­man väx­te upp i Alby och var mest in­ne på fot­boll. Fram till att hans bror vi­sa­de någ­ra klipp från den ja­pans­ka MMA-tur­ne­ring­en Pri­de när han var 15.

– Det var ett rent slags­mål! Det var slag och spar­kar på mar­ken, det var så bru­talt. Och sam­ti­digt som det var obe­hag­ligt var det nå­got som fa­sci­ne­ra­de mig. Jag bör­ja­de med den rys­ka kamp­spor­ten sam­bo, ef­tersom det var det Fe­dor (Eme­li­a­nen­ko) som var bäst på den ti­den, höll på med. Jag fast­na­de på en gång och släpp­te fot­bol­len helt.

Vad var det du fast­na­de för?

– Att det är en kamp mel­lan två män, där den bäs­ta vin­ner. I bu­ren spe­lar det ing­en roll om man är lä­ka­re, gangs­ter el­ler luf­fa­re, den mest do­mi­nan­ta vin­ner. Jag äls­kar att täv­la och det här är den är­li­gas­te for­men av täv­ling.

Och Ro­s­tem har vun­nit – många många gång­er. Un­der ama­tör­kar­riä­ren ploc­ka­de han hem SM- och EM-guld med svens­ka MMA-landslaget. Av 26 mat­cher vann han 23. Hit­tills i proffskar­riä­ren har han två vins­ter bakom sig.

– Mam­ma är glad och stolt. Hon har in­te rik­tigt ha­jat vad jag gör, men hon är glad att det går bra och har kom­mit på mi­na proffsmat­cher. Mi­na sys­kon bru­kar va­ra jät­tener­vö­sa in­för mat­cher­na, men hon är en kur­disk kri­gar­kvin­na, hon är kolugn, ha­ha!

Men även om det går bra, går det in­te att le­va på det än. Vid si­dan om trä­ning­en job­bar Ro­s­tem som kon­takt­per­son för ung­do­mar, han vill hjäl­pa dem och ge till­ba­ka, och som vakt på en natt­klubb. MMA:n hjäl­per i bå­da.

– Jag bry­ter lätt bar­riä­ren hos unga, de tyc­ker att det är coolt och man får snabbt en bra re­la­tion. Som vakt för­sö­ker jag istäl­let pra­ta ige­nom kon­flik­ter­na – jag slåss ju var­je dag, jag be­hö­ver in­te gö­ra det på job­bet ock­så, skrat­tar han.

Må­let? UFC såklart. Högs­ta li­gan.

– Jag sik­tar på att va­ra där om två år. Och jag ska in­te ba­ra komma dit, jag ska eta­ble­ra mig och bli mäs­ta­re.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

SÖD­RA SIDANBO. Ro­s­tem Ak­man väx­te upp i Alby och bor i Flempan nu. ”Det har gett at­ti­tyd. Jag var ald­rig nå­gon tuf­fing, men om man in­te står upp för sig själv blir man uppä­ten. Och jag mär­ker det i ring­en. Jag tar ald­rig skit, blir ald­rig rädd för den...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.