Soc tap­par grep­pet om unga kri­mi­nel­la som vill läm­na

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus & Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Ett 20-tal unga Skär­holms­bor har sökt hjälp för att läm­na sin kri­mi­nel­la livs­stil. Men so­ci­al­tjäns­ten sak­nar grund­läg­gan­de kun­ska­per om grup­pens ut­satt­het, me­nar en so­ci­al­sek­re­te­ra­re som job­bat med stads­de­lens so­ci­a­la in­sats­grup­per (SIG). Och det får kon­se­kven­ser: fle­ra hop­par av.

Un­der 2017 sök­te 32 per­so­ner i åld­rar­na 19-29 hjälp för att läm­na kri­mi­na­li­tet hos de so­ci­a­la in­sats­grup­per­na (SIG) in­om Skär­hol­mens so­ci­al­tjänst.

Ge­nom SIG ska per­so­ner som vill kom­ma ur kri­mi­na­li­tet få stöd och hjälp med allt de kan be­hö­va. Det kan hand­la om för­sörj­nings­stöd, en plats att göm­ma sig från döds­hot el­ler stöd till jobb. Idag är det ett 20-tal per­so­ner som får hjälp och stöd.

Men fle­ra so­ci­al­sek­re­te­ra­re har slu­tat och un­der maj må­nad job­bar ba­ra en per­son med mål­grup­pen i Skär­hol­men, nå­got som SVT var först att rap­por­te­ra om.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att de här per­so­ner­na le­ver mel­lan liv och död, he­la ti­den. Det är en enorm stress, de be­hö­ver hjälp och de be­hö­ver den nu. Men vi tap­par kon­ti­nu­i­te­ten, det går in­te att byg­ga upp ett för­tro­en­de och det blir svårt att job­ba med mål­grup­pen, de be­hö­ver sta­bi­li­tet, sä­ger Sa­ra.

Sam­ar­be­tet bris­ter

Sa­ra he­ter egent­li­gen nå­got an­nat, men vill för si­na kli­en­ters skull in­te gå ut med sitt rik­ti­ga namn. Hon har job­bat med SIG i fle­ra år i oli­ka stads­de­lar och me­nar att sam­ar­be­tet mel­lan so­ci­al­tjäns­tens oli­ka en­he­ter in­te fun­ge­rar i Skär­hol­men.

– Ing­en viss­te vad SIG var, det fanns ing­en styr­grupp och all­de­les för li­te kom­pe­tens om den här mål­grup­pen. Man har trott att det är som vil­ken verk­sam­het som helst. Che­fer­na vet in­te hur li­vet för de här per­so­ner­na ser ut, de har va­rit en låg­pri­o­ri­te­rad mål­grupp.

Istäl­let fick de som job­ba­de med SIG hit­ta på eg­na till­fäl­li­ga lös­ning­ar, be­rät­tar Sa­ra.

– Om en kil­le till ex­em­pel kom in med en akut hot­bild mot sig fanns det ing­en be­red­skap för hur vi skul­le age­ra. Det kun­de ta vec­kor in­nan de kun­de hit­ta en pla­ce­ring för ho­nom.

Fle­ra som sö­ker hjälp ger upp för att det tar för lång tid, el­ler så vå­gar de in­te kom­ma, be­rät­tar Sa­ra.

– På rak arm kan jag räk­na upp fem till tio styc­ken per­so­ner som vi har tap­pat av det här. Jag kan in­te sä­ker­het ve­ta vad som hänt med dem då vi tap­pat kon­tak­ten, men med störs­ta san­no­lik­het har de gått till­ba­ka i kri­mi­na­li­tet.

När po­li­sen ti­di­ga­re i vår ha­de en in­sats mot bland an­nat den öpp­na drog­han­deln i Vår­berg cent­rum, sa­des det att de so­ci­a­la in­sats­grup­per­na stod re­do för att ta emot dem som vil­le läm­na kri­mi­na­li­te­ten.

– Vi fick lä­sa om det i tid­ning­en som al­la and­ra. Och vi fick in­te ta emot en en­da kli­ent där­i­från. Po­li­sen och stads­de­len har över­ens­kom­mel­ser, men vi blev ald­rig in­vol­ve­ra­de, sä­ger Sa­ra.

Svå­rig­he­ter­na att sam­ar­be­ta i kom­bi­na­tion med tur­bu­lens ef­ter en om­or­ga­ni­sa­tion fick till slut Sa­ra att sä­ga upp sig.

Först i ju­ni ut­ö­kas per­so­nal­styr­kan till tre per­so­ner, då två nya sam­ord­na­re an­ställs.

– Det blir ett li­tet glapp i maj, men per­so­nen som är själv nu job­bar in­te en­sam ut­an till­hör en or­ga­ni­sa­tion med stöd från fle­ra kol­le­gor som ock­så job­bar upp­sö­kan­de, sä­ger An­na Matt­son, so­ci­al­chef i Skär­hol­men.

Två gång­er ti­di­ga­re

SIG för unga vux­na har fun­nits i två om­gång­ar i Skär­hol­men. 2015 la­des pro­jek­tet ner, trots att det fanns 20 in­skriv­na ung­do­mar, rap­por­te­rar SVT. En­ligt so­ci­al­tjäns­ten var an­led­ning hög per­so­nal­om­sätt­ning och flyk­ting­mot­ta­gan­de. 2017 åter­togs pro­jek­tet igen.

Pro­ble­met är att SIG drivs i pro­jekt­form och är in­te en del av den fas­ta verk­sam­he­ten in­om so­ci­al­tjäns­ten, me­nar An­na Matts­son.

– Vi har in­te ve­tat om vi skul­le få peng­ar för 2018 för­rän i slu­tet av feb­ru­a­ri. De som var an­ställ­da som sam­ord­na­re har haft pro­jek­tan­ställ­ning två må­na­der i ta­get. För dem blev det väl­digt osäk­ra an­ställ­ning­ar.

Hål­ler du med om att so­ci­al­tjäns­ten sak­nar kun­skap om den här mål­grup­pen?

– Ja, de som be­hö­ver stöd för att läm­na en kri­mi­nell livs­stil har so­ci­al­tjäns­ten in­te job­bat så myc­ket med ti­di­ga­re. Fle­ra in­om grup­pen över­lap­par dock med de bru­ka­re som vi ar­be­tar med in­om miss­bruks­en­he­ter och vå­ra so­ci­alpsy­ki­a­tris­ka en­he­ter, sä­ger An­na Matts­son och fort­sät­ter:

– Kri­mi­nal­vår­den, po­li­sen och till viss del rätts­psy­ki­a­trin har läng­re er­fa­ren­het av den mål­grup­pen och vi un­der­sö­ker var vi kan kom­ma in som kom­ple­ment till de­ras ar­be­te. Vi hål­ler på att byg­ga upp struk­tu­rer, ar­bets­sätt och me­to­der.

Trots allt så tror även Sa­ra på SIG. – Hit­tills har vi kun­nat hjäl­pa många, men det har in­te va­rit tack va­re öv­ri­ga so­ci­al­tjäns­ten, sna­ra­re trots den. Jag kan för­stå att man kan be­hö­va gö­ra om­or­ga­ni­sa­tio­ner och om­tag, men då gäl­ler det att be­hål­la det som fun­ge­rar. Jag hop­pas att de tar tag i det, pri­o­ri­te­rar mål­grup­pen, tar fram ru­ti­ner och för­ank­rar ar­be­tet i he­la stads­de­len.

UNGA KRI­MI­NEL­LA. ”Det är en mål­grupp som far il­la själ­va men ock­så ska­par otrygg­het. Det är där­för en pri­o­ri­te­rad mål­grupp i al­la ut­sat­ta stads­de­lar. Vi har fått sär­skil­da pro­jekt­me­del för att job­ba med den”, sä­ger An­na Mats­son, so­ci­al­chef i Skär­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.