Het strid om namn väc­ker Vår­bys histo­ria till liv

Vår­by – Stock­holms vag­ga. Or­tens tu­sen­å­ri­ga histo­ria spän­ner över vi­king­aä­ven­tyr i Mel­la­nöstern, varg­skräck och öl­bryg­ge­ri. Nu ska ett nytt Ham­mar­by sjö­stad byg­gas i Vår­by. Men vil­ken histo­ria får ta plats i om­rå­dets nya namn?

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Jo­nas Grön­vik och Hen­rik Lindstedt | Fo­to: Clau­dio Bri­tos

Ha­ga­vik, Vår­by bryg­gor, Vår­by ud­de el­ler Vår­by käl­la? Namn­för­sla­gen är många när Hud­dinge kom­mun ska namn­ge den störs­ta sats­ning­en på Vår­by se­dan mil­jon­pro­gram­met: Ett Ham­mar­by sjö­stad på Spendrups­bryg­ge­ri­ets tomt.

Men un­der ytan på namn­ar­be­tet bubb­lar kon­flik­ter. Var­je namn bär på en histo­ria som ris­ke­rar att gå för­lo­rad.

Det he­la bör­ja­de på ett par ud­dar i skär­går­den för 4500 år se­dan.

– På den ti­den var hav­s­ni­vån så hög att Vår­by var skär­gård och ber­gen var ud­dar. De som bod­de här kal­la­des för ud­ding­ar. Där­i­från kom­mer nam­net Hud­dinge, be­rät­tar He­le­ne Mül­ler från Vår­by-Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning.

Vår­by, el­ler War­by som det kall­la­des i skrif­ter 1381, ha­de un­der vi­kin­ga­ti­den en stra­te­gisk be­ty­del­se i för­sva­ret av Bir­kas han­del. Så vik­tig att or­ten fick nam­net ”Vardh by”. Vak­ter­nas by.

– Vår­by var den ytt­re stra­te­gis­ka för­svars­lin­jen ut mot det öpp­na ha­vet.

När vak­ter­na fick syn på fi­en­den tän­des vård­ka­sar på ber­gen runt Vår­by. Tänk Pip­pin som klätt­rar upp i tor­net i Mi­nas Ti­rith för att kal­la på Ro­hans ryt­ta­re un­der Mor­dors at­tack av Gon­dor.

Vår­bys histo­ria är minst li­ka häf­tig som Sa­gan om ring­en. Vi­king­ar­na seg­la­de ge­nom Vår­by ner till Mi­kla­gård, vi­king­ar­nas namn för Kon­stan­ti­no­pel – sta­den som vi idag kän­ner som Istan­bul.

– De sto­ra vi­king­a­bå­tar­na som tog sig ner till da­gens Tur­ki­et gick på vat­ten som idag är Tul­ling­e­sjön och Al­by­sjön, sä­ger He­le­ne Mül­ler.

Ibland skri­ver Hud­ding­e­Di­rekt ar­tik­lar om Mas­mo. Ibland om Vår­by ha­ga. Ibland om Vår­by. Men vi ta­lar om sam­ma om­rå­de. En plats, fle­ra namn. För­vir­ring­en är to­tal. Åsik- ter­na går isär och kom­mu­nen har svårt att be­stäm­ma sig. Jour­na­lis­ter spär på för­vir­ring­en.

Sta­tio­nen döp­tes ef­ter ber­get

Allt bör­ja­de 1973 då tun­nel­ba­nans Bot­kyr­kagren in­vig­des ge­nom Mas­mo­ber­get. Vår­berg, Vår­by gård och Vår­by ha­ga var för li­ka tyck­te SL, som var räd­da att för­vir­ra­de re­se­nä­rer skul­le kli­va av på fel sta­tion. Så sta­tio­nen döp­tes till Mas­mo, ef­ter nam­net på ber­get.

Men det rik­ti­ga nam­net på bo­stads­om­rå­det är Vår­by ha­ga, en­ligt He­le­ne Mül­ler. Ha­ga var en egen gård med två häs­tar och sex ox­ar. Ja, det var myc­ket för en gård på 1300-ta­let.

– Mas­mo var ald­rig nå­gon gård. Men ett torp un­der går­den Ha­ga, som fick nam­net ef­ter ber­get där det låg.

Mas be­ty­der egent­li­gen varg. Mo gran­skog. Mas­mo be­ty­der un­ge­fär tät gran­skog där var­gen är.

– Förr fick man in­te ro­pa ef­ter varg, så man sa Mas. Här gick myc­ket varg ba­ra för 150 år se­dan, be­rät­tar He­le­ne Mül­ler.

Det av­långa bostads­hu­set som sling­rar sig ne­dan­för Mas­mo­ber­get, Or­men Långe, bygg­des re­dan på 60-ta­let in­nan tun­nel­ba­nan.

– På den ti­den låg Vår­by cent­rum i Vår­by ha­ga. Vår­by gård var ju in­te byggt.

1963 in­vig­des Sve­ri­ges förs­ta stor­mark­nad här: OBS Vår­by. Kon­cep­tet ” allt un­der ett tak” ha­de stu­de­rats no­ga och im­por­te­ra­des från USA. Här kun­de du kö­pa allt – till och med ett li­tet pro­pel­ler­flyg­plan.

15 pro­cent bil­li­ga­re va­ror fick stock­hol­mar­na att svi­ka si­na lo­ka­la små­cent­rum och ta bi­len till Vår­by. De små lo­ka­la cent­ru­men runt om i Sve­ri­ge bör­ja­de ut­ar­mas i takt med att det mo­der­nis­tis­ka bil­sam­häl­lets stor­mark­na­der spred sig från Vår­by ha­ga. El­ler

De sto­ra vi­king­a­bå­tar­na som tog sig ner till da­gens Tur­ki­et gick på vat­ten som idag är Tul­ling­e­sjön och Al­by­sjön.

Mas­mo, som idag sak­nar bå­de stor­mark­nad, bank, post och mat­bu­tik.

På and­ra si­dan mo­tor­vä­gen, som snart ska bli För­bi­fart Stock­holm med sto­ra av och på­far­ter, lig­ger Spendrups ner­lag­da fa­brik. El­ler Wår­by bryg­ge­ri som det het­te in­nan Spendrups tid. Häl­sobrun­nen Wår­by käl­la in­rät­ta­des re­dan 1709.

Sjö­stad ut­an namn

Nu ska fa­bri­ken om­vand­las till ett nytt bo­stads­om­rå­de mel­lan Vår­by gård och Mas­mo. En sjö­stad med 2000 bo­stä­der, all­de­les in­till Mä­la­ren. Och För­bi­far­ten.

Så vad ska den nya stads­de­len he­ta? Vår­by bryg­gor kanske? Det är vad ex­plo­a­tö­ren som ska byg­ga om­rå­det, Magno­lia, prop­sar på.

Men nej! skri­ker då Lant­mä­te­ri­et. Det är bå­de ”märk­ligt” och ”olämp­ligt”, skri­ver de i ett ytt­ran­de. För det förs­ta är det kons­tigt att det står i plu- ral, tyc­ker myn­dig­he­ten. För det and­ra bru­kar ”bryg­ga” in­te in­gå i orts­namn, ut­an sna­ra­re i namn på fak­tis­ka bryg­gor och båt­plat­ser.

Vår­by käl­la? Det har ju en tyd­lig hi­sto­risk för­ank­ring. Häl­sobrun­nen har va­rit av­gö­ran­de för verk­sam­he­ter­na på plat­sen i fle­ra hund­ra år. Det be­va­ra­de brunns­hu­set från 1700-ta­let är klas­sat som forn­min­ne.

Nej! skri­ker Lant­mä­te­ri­et igen. Prax­is ta­lar emot att an­vän­da sam­ma namn som ett när­lig­gan­de forn­min­ne.

Okej, men Vår­by ud­de då? Här är bå­de Lant­mä­te­ri­et och Hud­dinge kom­mun över­ens. Det blir ett bra namn. Det an­spe­lar ju på Hud­dinges förs­ta kän­da bo­sät­ta­re, ud­ding­ar­na.

Nej! ”Histo­ri­e­för­vansk­ning”, skri­ker Ol­le Mag­nus­son, ord­fö­ran­de i Vår­by­Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning.

– Det är fel att på­stå att Ud­ding­ar­na bod­de på den ud­den. Det gjor­de de in­te. Ud­ding­ar­na var ju de som bod­de i byn som se­dan blev Vår­by gård. Det är 1000 me­ter ifrån bryg­ge­ri­et, sä­ger han.

– Dess­utom går det in­fla­tion på namn som Vår­by ud­de, Slags­ta strand och Nac­ka strand. Det är ju kom­mer­si­ellt an­pas­sat, man ska tyc­ka att det är my­sigt att bo på en strand el­ler en ud­de.

Fö­re­språ­kar Vår­by käl­la

Han fö­re­språ­kar istäl­let Vår­by käl­la, som han me­nar har va­rit nam­net på plat­sen läng­re än vad det har va­rit nam­net på ett forn­min­ne.

Men Ol­le, lik­som Lant­mä­te­ri­et och na­tur- och bygg­nads­för­valt­ning­en, på­pe­kar sam­ti­digt att det här om­rå­det kanske egent­li­gen bor­de he­ta någon­ting med för­le­det ”Ha­ga” istäl­let för ”Vår­by”. Tek­niskt sett lig­ger ju fak­tiskt bryg­ge­ri­et i om­rå­det Ha­ga.

Så kanske Ha­gaudd el­ler Ha­ga­vik? Nej! skri­ker Hud­dinges po­li­ti­ker. De har sto­ra pla­ner för det nya om­rå­det, som med sin sjö­stads­attrak­ti­vi­tet ska dra upp ryk­tet för he­la Vår­by.

– Vår­byst­ran­den lig­ger pre­cis in­till om­rå­det och vi vill hell­re kny­ta ihop he­la Vår­by än de­la upp det i de­lar, sä­ger Ma­lin Da­ni­els­son (L), ord­fö­ran­de i sam­hälls­bygg­nads­ut­skot­tet.

I po­li­ti­ker­nas vi­sio­ner är om­rå­det på väg till­ba­ka till sin be­gyn­nel­se. Då gick he­la om­rå­det in un­der Vår­by gård med jord­bruk, torp och dräng­ar. Nu vill de få he­la om­rå­det – från sjö­stad och vil­lor till mil­jon­pro­gram – att lyf­ta un­der det ge­men­sam­ma nam­net: Vår­by.

Var­för spe­lar va­let av ett nytt orts­namn så stor roll? Vi stäl­ler frå­gan till Ol­le Mag­nus­son.

– Om ingen­ting an­nat finns kvar av histo­ri­en så bor­de åt­minsto­ne nam­nen fin­nas kvar för att be­rät­ta om ett sam­häl­les bak­grund och fram­växt. Det här be­slu­tas ju of­fi­ci­ellt och sen va­rar det för evigt, sä­ger han och tilläg­ger snabbt:

– El­ler kanske in­te för evigt.

HEMMAKÄR. ”Om ingen­ting an­nat finns kvar av histo­ri­en så bor­de åt­minsto­ne nam­nen fin­nas kvar för att be­rät­ta om ett sam­häl­les bak­grund och fram­växt”, sä­ger Ol­le Mag­nus­son, Vår­by­Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning.

FO­TO: JO­NAS GO­SEN­DE GRÖN­VIK

MYRSTUGUBERGET. Ri­tat av den kän­da ar­ki­tek­ten Ralph Er­ski­ne, byggt 1986. Nam­net kom­mer från en ma­rin­sol­dat som flyt­ta­de till Vår­by båts­man­torp i bör­jan av 1800-ta­let. Han tog nam­net Myr­man och tor­pet blev känt som Myr­stu­gan.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

WÅR­BY KÄL­LA. Spendrups gam­la bryg­ge­ri ska byg­gas om till en sjö­nä­ra stads­del. VÅRDKASEN. Var­je år fi­rar Vår­by-Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning Hud­dinges histo­ria ge­nom att tän­da en vård­ka­se på Korp­ber­get.

FO­TO: KF BIB­LI­O­TEK OCH AR­KIV

OBS VÅR­BY. Sve­ri­ges förs­ta stor­mark­nad. Pri­ser­na var 15 pro­cent läg­re än i van­li­ga bu­ti­ker.

VÅRBYSKATTEN. 1871 är den fat­ti­ga sta­tar­poj­ken Ot­to ute och ploc­ka­de ris i vår­by­sko­gen. Un­der en stor sten hit­tar han en stor skattgömma från vi­kin­ga­ti­den. Sil­verskat­ten väg­de näs­tan 1,5 ki­lo och be­stod av ara­bis­ka mynt, pär­lor och dyr­ba­ra smyc­ken i...

MAS­MO. Är nam­net på ber­get och tun­nel­ba­nan. Bo­stads­om­rå­det he­ter Vår­by ha­ga, po­äng­te­rar He­le­ne Mül­ler. ”Ung­ar idag är så rot­lö­sa. De be­hö­ver kän­na att de är en länk i en lång spän­nan­de histo­ria”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.