Re­no­ve­rings-pa­vil­jong­er i Sät­ra blir hem åt ny­an­län­da

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Stock­holms­hems ny­bygg­da eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter i Sät­ra kom­mer un­der ett år fun­ge­ra som bo­en­de för ny­an­län­da barn­fa­mil­jer. Men få gran­nar tycks ha nåtts av in­for­ma­tio­nen. – Det har gått väl­digt snabbt, sä­ger sta­dens sam­ord­na­re.

… jag tyc­ker de kun­de valt en bätt­re plats för det här, det kan in­te va­ra ro­ligt att bo så tätt.

Det var vid års­kif­tet som Stock­holms­hem bör­ja­de byg­ga upp pa­vil­jong­er på en par­ke­rings­plats vid Kung­sätra­vä­gen i Sät­ra. Även vid Sten­sätra­vä­gen byggs lik­nan­de pa­vil­jong­er idag. Pla­nen var att de skul­le an­vän- das som eva­ku­e­rings­lä­gen­he­ter vid stam­by­ten.

Men för ett tag se­dan fick gran­nar ve­ta att det var ny­an­län­da barn­fa­mil­jer som skul­le få bo där. Och de skul­le flyt­ta in snart. Re­dan i slu­tet av maj.

– Jag tyc­ker det är bra, det är högst nöd­vän­digt och det är en grupp som be­hö­ver allt stöd de kan få, så jag tyc­ker de hit­tat en ut­märkt plats för det. Men om jag ska va­ra kri­tisk tyc­ker jag att vi kun­de ha fått in­for­ma­tio­nen li­te läng­re i för­väg, folk bor­de ha möj­lig­het att vän­ja sig vid tan­ken, sä­ger en gran­ne vi pra­tat med.

And­ra gran­nar vi pra­tat med, bå­de vid Kung­sätra­vä­gen och Ek­sätra­vä­gen, kän­ner in­te till pla­ner­na alls.

– Det en­da jag fått ve­ta är att det ska va­ra för män­ni­skor vars lä­gen­he­ter re­no­ve­ras. Egent­li­gen spe­lar det in­te så stor roll vil­ka som bor där, men jag tyc­ker de kun­de valt en bätt­re plats för det här, det kan in­te va­ra ro­ligt att bo så tätt, sä­ger Nar­giz Aliy­e­va, som bor i hu­set pre­cis in­till vid Kung­sätra­vä­gen.

Stort be­hov

I år har 1882 ny­an­län­da per­so­ner an­vi­sats till Stock­holm och sta­den är skyl­dig att hjäl­pa dem som be­hö­ver att hit­ta en bo­stad. Och be­ho­vet är stort, sä­ger An­na Möl­gård, sam­ord­na­re på stads­led­nings­kon­to­ret.

– Vi be­hö­ver he­la ti­den hit­ta nya bo­stä­der och sö­ker hos al­la möj­li­ga fas­tig­hets­ä­ga­re. Så när Stock­holms­hem er­bjöd oss de här i vän­tan på sin upp­rust­ning tänk­te vi att det var bätt­re att an­vän­da dem än att de står tom­ma, sä­ger hon.

To­talt hand­lar det om 22 lä­gen­he­ter, som un­der ett år kom­mer fun­ge­ra som ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da barn­fa­mil­jer som ny­li­gen fått up­pe­hålls­till­stånd. Stock­holms­hem hyr ut bo­stä­der­na till SHIS, som i sin tur hyr ut dem till fa­mil­jer­na med kor­tids­kon­trakt.

’’Det har gått väl­digt fort’’

An­na Möl­gård be­kla­gar att in­for­ma­tio­nen in­te kun­nat gå ut till gran­nar­na ti­di­ga­re.

– Det är trå­kigt, det be­ror på att he­la pro­ces­sen har gått väl­digt snabbt, vi har in­te haft nå­gon tan­ke om att döl­ja nå­got. Men Stock­holms­hem har in­for­me­rat si­na hy­res­gäs­ter och stads­de­len har för­be­rett sko­lan och för­sko­lor på att det till höst­ter­mi­nen kom­mer gå fler barn där, sä­ger hon.

Vad hän­der med de här fa­mil­jer­na när Stock­holms­hem be­hö­ver bo­stä­der­na igen?

– Det är ett stän­digt puss­lan­de, so­ci­al­för­valt­ning­en har ett bo­stads­kans­li för att han­te­ra just de frå­gor­na. För­hopp­ning­en är att vis­sa lyc­kas hit­ta eg­na bo­stä­der, and­ra kan vi be­hö­va er­bju­da yt­ter­li­ga­re bo­stä­der.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

NÄ­RA. I vän­tan på att renoveringar ska bör­ja i Stock­holms­hems hus får ny­an­län­da fa­mil­jer bo i pa­vil­jong­er­na un­der ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.