Sju åta­las

för mor­det på gäng­le­da­re

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik jo­nas.gronvik@di­rekt­press.se

Den 28-åri­ge gäng­le­da­ren från Bredäng sköts till döds un­der en bil­jakt i Brom­ma. Nu åta­las sju per­so­ner för mor­det. En av dem är le­da­ren för det ri­va­li­se­ran­de Öst­ber­ga­nät­ver­ket, som en­ligt po­li­sen ska ha be­ställt mor­det.

20 no­vem­ber, Ma­ri­e­häll. Strax in­nan lunch­tid ac­ce­le­re­rar en bil på Bäll­sta­vä­gen. En per­son häng­er ut ge­nom bil­ru­tan i bak­sä­tet och skju­ter med ett au­to­mat­va­pen mot bi­len fram­för.

Biljak­ten och skott­loss­ning­en på­går i fle­ra hund­ra me­ter och slu­tar med att en ut­pe­kad gäng­le­da­re för det så kal­la­de Bredängs­nät­ver­ket skjuts ihjäl. Kort ef­teråt hit­tas gär­nings­män­nens bil brin­nan­de vid Äng­by­ba­det.

Nu åta­las sju per­so­ner för mor­det – fle­ra är kän­da av po­li­sen som med­lem­mar i det så kal­la­de Öst­ber­ga­nät- ver­ket, som länge le­gat i blo­dig kon­flikt med gäng­et i Bredäng.

– Jag har pre­cis nyss skic­kat åta­let till Sol­na tings­rätt. Två för mord, två för an­stif­tan, tre för med­hjälp och en för fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan. Sju per­so­ner som va­rit häk­ta­de läng­re tid, sä­ger åkla­ga­re Ca­ro­li­na Frohm.

Brö­der från Öst­ber­ga

Tre brö­der från Öst­ber­ga. Två har mör­dats. Den tred­je åta­las nu för hämn­den. Po­li­sen bör­ja­de ti­digt ar­be­ta med te­o­rin att mor­det i Ma­ri­e­häll var en hämndak­tion. Se­nast den 15 au­gusti sköts en av brö­der­na i Öst­ber­ga ihjäl med au­to­mat­va­pen. Mör­dad mitt på da­gen, mitt på tor­get i Öst­ber­ga.

Ett be­ställ­nings­mord

Po­lis och åkla­ga­re be­trak­tar mor­det i Brom­ma som ett re­gel­rätt be­ställ­nings­mord. I ut­red­ning­en har po­li­sen kart­lagt en hel ked­ja mel­lan be- stäl­la­re och ut­fö­ra­re.

– Vi har kom­mit läng­re i den här ut­red­ning­en än vi nor­malt gör och vi har an­stif­ta­re, med­hjäl­pa­re och ut­fö­ra­re av mor­det som ut­för­des myc­ket bru­talt, sä­ger Chris­ter Ax­ling, ut­red­nings­le­da­re vid Grova brott på re­gi­o­na­la ut­red­nings­en­he­ten hos po­li­sen.

En­ligt åta­let s ka den 30-åri­ga gäng­le­da­ren ha kall­lat till ett mö­te i sin bo­stad i Öst­ber­ga, där or­dern ges fy­ra da­gar in­nan mor­det. Le­da­ren åta­las nu till­sam­mans med en 36-årig man för an­stif­tan till mord.

36-åring­en ska en­ligt åta­let ha an­li­tat två be­kan­ta som ska ha ut­fört själ­va mor­det. En­ligt po­li­sen har des­sa två in­te nå­gon tyd­lig kopp­ling till Öst­ber­ga­nät­ver­ket.

– De som är åta­la­de kom­mer från två oli­ka om­rå­den i Stock­holm och kän­ner varand­ra mer el­ler mind­re, sä­ger Ca­ro­li­na Frohm.

Yt­ter­li­ga­re tre per­so­ner som ock­så var kal­la­de på mö- tet åta­las för med­hjälp till mord. De har kän­da kopp­ling­ar till Öst­ber­ga­nät­ver­ket och har en­ligt åta­let själ­va be­fun­nit sig i en bil vid brotts­plat­sen. Da­gar­na in­nan ska de ha spa­nat på off­rets bo­stad och hyrt bi­lar som an­vänts vid mor­det.

Samt­li­ga åta­la­de för­ne­kar all in­bland­ning.

– Be­vis­ning­en ut­görs främst av tek­nisk be­vis­ning. Dels i form av dna och dels i form av te­le­fona­na­ly­ser, hur de åta­la­des te­le­fo­ner va­rit upp­kopp­la­de mot oli­ka mas­ter, sä­ger åkla­ga­re Ca­ro­li­na Frohm.

Det­ta vi­sar på en to­tal lik­gil­tig­het för and­ra män­ni­skors liv och häl­sa.

Våld­sam kon­flikt

Kon­flik­ten mel­lan Bredäng och Öst­ber­ga är en av de mest våld­sam­ma i Stock­holm, med fle­ra hämndak­tio­ner un­der de se­nas­te åren. Pre­cis som biljak­ten i Brom­ma har fle­ra av skjut­ning­ar­na i kon­flik­ten ut­gjort en stor fa­ra för all­män­he­ten.

– Det­ta vi­sar på en to­tal lik­gil­tig­het för and­ra män­ni­skors liv och häl­sa, sa kom­men­de­rings­che­fen Man­ne J öns­son t i mmar­na ef­ter skott­loss­ning­en längs Bäll­sta­vä­gen.

Fle­ra mord

To­talt kopp­lar po­li­sen åt­ta mord och mord­för­sök till kon­flik­ten se­dan den star­ta­de 2013. Se­dan dess har le­dan­de per­so­ner i nät­ver­ken bå­de dömts och dö­dats (se fak­taru­ta).

En av män­nen som nu åta­las ut­sat­tes själv för ett mord­för­sök 2016, då hans bil be­sköts med au­to­mat­va­pen un­der en bil­jakt ge­nom Enske­de. Bi­len kroc­ka­de in i ett träd, var­ef­ter man­nan blir skju­ten. Han över­lev­de, svårt skott­ska­dad, tack va­re pri­vat­per­so­ner som stop­pa­de blöd­ning­en. En 35-åring och en 24-åring som en­ligt po­li­sen haft en cen­tral roll i Bredängs­nät­ver­ket åta­la­des för mord­för­sök. En fri­a­des, en fäll­des.

Po­li­sen kart­läg­ger

Fle­ra ton­gi­van­de per­so­ner som nu åta­las har sut­tit häk­ta­de i fle­ra må­na­der. Po­li­sen har un­der en l äng­re t i d punkt­mar­ke­rat med­lem­mar­na i de kri­mi­nel­la nät­ver­ken och job­bat på fle­ra fron­ter för att ky­la ner kon­flik­ten. Ti­di­ga­re i maj lyc­ka­des po­li­sen spränga en stor va­pen­göm­ma i Skär­hol­men som en­ligt upp­gift till­hört Bredängs­nät­ver­ket och Ban­di­dos.

Ett stort an­tal au­to­mat­va­pen och spräng­me­del togs i be­slag. En 19- åring sit­ter häk­tad för syn­ner­li­gen grovt va­pen­brott.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

NO­VEM­BER, 2017. 28-åring­en från Bredäng sköts ihjäl i Ma­ri­e­häll, Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.