Unga får lä­ra sig

sat­sa pa­ra i ak­ti­er

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Ak­ti­er, fon­der, pen­sio­ner, pri­vatspa­ran­de. Lå­ter det som re­na gre­kis­kan? Då kan du får hjälp att fat­ta i Skär­hol­men där Mitt127 ar­rar fö­re­läs­ning­en ”Pa­ra finns” näs­ta vec­ka.

Cash, flos, pa­ra, rö­ding­ar, ko­sing, stå­lar, deg. Kärt barn har många namn, men hur får en lax­en att för­ö­ka sig? Det vill Mitt127 lä­ra ut.

Pro­jekt­le­da­ren Ata­kan Ka­ra är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na.

– Jag är själv väl­digt in­tres­se­rad av ak­ti­er och spa­ran­de. Men när jag vil­le lä­ra mig mer märk­te jag att det in­te finns nå­gon­stans här i sö­derort där man kan lä­ra sig om det. Så jag tänk­te att vi bor­de en sån ut­bild­ning här, sä­ger han.

På tors­dag den 24 maj ar­ran­ge­rar de ut­bild­ning­en ” Pa­ra finns” till­sam­mans med Frys­hu­set och Ung Pri­va­te­ko­no­mi.

– Syf­tet är att lä­ra sig mer om spa­ran­de, vi ska gå ige­nom fon­der, pen­sio­ner och li­te ak­ti­er, sånt man be­hö­ver för att själv kun­na för­bätt­ra sin eko­no­mis­ka fram­tid. Det är in­te ba­ra för dem som vill sat­sa peng­ar på ak­ti­e­mark­na­den, al­la har ju en pri­va­te­ko- no­mi och då ska­dar det in­te att ve­ta mer om hur allt fun­ge­rar, sä­ger Ata­kan Ka­ra.

Tan­ken är att fort­sät­ta med fler ut­bild­ning­ar och Ata­kan Ka­ra hop­pas att det kan le­da till att det ska­pas nät­verk i Skär­hol­men där folk pus­har och pep­par varand­ra.

– Jag ha­de tu­ren att ha en pap­pa och bror som höll på med ak­ti­er, som kun­de lä­ra mig li­te. Men jag mär­ker att när man näm­ner ak­ti­er i Bredäng, det är som roc­ket sci­ence. Folk tror att det är jät­tesvårt – fast det fak­tiskt in­te är det, sä­ger han.

FO­TO: DILS­HAN FER­NAN­DO

PA­RA FINNS. ”Det som är kul är att se peng­ar­na växa – man lå­ter peng­ar­na job­ba åt sig och in­te tvärtom”, sä­ger Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re i Mitt127 som ar­ran­ge­rar ut­bild­ning­en ”Pa­ra finns” på tors­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.