Rö­rigt när

par­ke­ring re­no­ve­ras

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Fahir Pe­pe­lar

I vec­kan på­bör­ja­des re­no­ve­ring­en av Skär­hol­men cent­rums ga­rage, spe­ci­fikt en­tré ett på ga­ra­ge­plan fy­ra och plan tre. Det in­ne­bär an­ta­let par­ke­rings­plat­ser mins­kar un­der pe­ri­o­den. Ti­di­ga­re renoveringar har vi­sat att an­ta­let be­sö­ka­re har sjun­kit.

– Jag kom­mer in­te hit fri­vil­ligt läng­re för att det är jät­te­rö­rigt. Man mås­te åka runt över­allt, sä­ger Tu­la Tör­nqvist, som bru­kar åka från Tro­sa för att be­sö­ka cent­ru­met.

Men en an­nan be­sö­ka­re ser än­då po­si­tivt på re­no­ve­ring­en.

– Jag tyc­ker att par­ke­ring­ar­na här är bra. Kung­ens kur­va bör­jar växa och då mås­te Skär­hol­men sat­sa mer. Så länge det är fri par­ke­ring är det bra, för att sist de fö­reslog be­tal­par­ke­ring så tap­pa­de de kun­der, sä­ger be­sö­ka­ren Le­na Nils­son.

Fle­ra op­ti­mis­tis­ka

Trots rö­ran som på­går just nu är fle­ra op­ti­mis­tis­ka gäl­lan­de re­no­ve­ring­en.

– Med tan­ke på att det är myc­ket folk som be­sö­ker Skär­hol­men cent­rum så är det väl bra att de byg­ger om och ut­ö­kar plat­ser, sä­ger be­sö­ka­ren Sa­mar Cha­ta­ra.

As­gor Ha­bi­bov, som just par­ke­rat sin bil på plan 1, hål­ler med.

– Det är bra att det byggs om. Det kom­mer att fin­nas mer till­gäng­li­ga plat­ser för be­sö­ka­re i fram­ti­den. Men jag kom­mer in­te hit så of­ta läng­re för att An­dy’s lekland har stängt. Jag bru­ka­de läm­na av bar­nen hos dem för att kun­na hand­la, sä­ger han.

10 pro­cent för­svin­ner

En­ligt Mai­soun El Abid Bara­kat, cent­rum­chef för Skär­hol­men Cent­rum, kom­mer tio pro­cent av de till­gäng­li­ga par­ke­rings­plat­ser­na för­svin­na un­der re­no­ve­ring­en.

Men det som fram­för allt kom­mer mär­kas för de bil­bur­na be­sö­kar­na är att par­ke­rings­in­far­ten blir krång­li­ga­re. Un­der den­na pe­ri­od kom­mer ock­så hö­ger kör­fält väs­terut på Vår­bergs­vä­gen att va­ra av­stängt.

Re­no­ve­ring­en kom­mer att på­gå till den 30 ok­to­ber och se­dan åter­upp­tas igen i mars 2019.

FO­TO: FAHIR PE­PE­LAR

BE­SÖ­KA­RE. As­gor Ha­bi­bov tyc­ker att ga­ra­ge­re­no­ve­ring­en är bra. BIL­FRITT. Renovering av par­ke­ring­ar på plan 4 är igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.