LÅ­TER SÄTRAS BARN ORIM­LIGT HÖGT?

Med bra vä­der föl­jer ock­så le­kan­de barn i par­ker och plask­dam­mar. Hög­ljud­da le­kan­de barn. Nu fö­re­slår en Sätra­bo att sta­den byg­ger bul­ler­skydd runt bar­nen.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Dils­han Fer­nan­do

Ska man be­hö­va hö­ra lju­det från sto­jan­de barn när man sit­ter på sin bal­kong? Det tyc­ker in­te Sätra­bon Inga Hå­kans­son, som vill att sta­den ska sät­ta upp bul­ler­skydd in­till Sätra­dals­par­kens plask­damm.

Jag in­ser att man in­te kan be al­la män­ni­skor att va­ra tys­ta­re och det är där­för jag tyc­ker att stads­de­len bor­de sät­ta upp väg­gar runt bas­säng­en.

Sätra­dals­par­ken, som längs ena si­dan kan­tas av rad­hus, är en av de po­pu­lä­ras­te par­ker­na på rö­da lin­jen. Gung­or och klät­ter­ställ­ning­ar för de yngs­ta om­ges av gröns­ka och bän­kar där för­äld­rar och äld­re kan sit­ta, långt från mo­tor­vä­gens stän­di­ga bul­ler. Plask­dam­men som finns centralt i par­ken loc­kar många barn­fa­mil­jer. Men al­la gil­lar den in­te. I april ram­la­de det in ett med­bor­gar­för­slag till stads­de­len om att sät­ta upp bul­ler­skydd runt plask­dam­men. För­sla­get skic­ka­des in av Kinga Hå­kans­son, Sätra­bo och gran­ne till plask­dam­men se­dan 14 år till­ba­ka. Hon sä­ger att olju­det bli­vit vär­re de se­nas­te åren, då fler har flyt­tat in till om­rå­det. – Jag in­ser att man in­te kan be al­la män­ni­skor att va­ra tys­ta­re och det är där­för jag tyc­ker att stads­de­len bor­de sät­ta upp väg­gar runt bas­säng­en, sä­ger hon. Vän­ner som ock­så bor vid parkle­ken hål­ler med om att ljud­vo­ly­men kan bli all­de­les för hög, be­rät­tar hon. Ti­di­ga­re i vår an­sök­te Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning om 19 mil­jo­ner kro- nor för att rus­ta upp Sätra­dals­par­ken. En­ligt Sa­ra Hepp­ling Trygg, av­del­nings­chef på Skär­hol­mens stads­för­valt­ning, har det i nte kom­mit in någ­ra and­ra kla­go­mål el­ler för­bätt­rings­för­slag som lik­nar det om bul­ler­skyd­det. – Vi kom­mer att se över för­sla­get, men det är för ti­digt att sva­ra på om ett bul­ler­skydd kan in­gå i pla­ner­na för upp­rust­ning­en, sä­ger Sa­ra Hepp­ling Trygg. För Kinga är dock bul­ler­skydd en själv­klar­het. – Jag läs­te om ett med­bor­gar­för­slag som tyck­te att man skul­le byg­ga åt­ta mu­ra­de grill­plat­ser i par­ken. Det lät li­te myc­ket. Peng­ar­na kan in­ve­ste­ras på bätt­re sätt, sä­ger hon.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

STÖRS. ”I ju­ni fyl­ler de dam­men med vat­ten och det är då det bör­jar, oju­det. Jag hör all­ting från de som ba­dar än­da upp till min bal­kong bred­vid par­ken” sä­ger Kinga Andersson, som bor pre­cis in­till Sätra­dals­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.