Kri­ti­se­ra oss gär­na – men miss­tro oss in­te

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - AN­NA SJÖGREN Re­por­ter Pra­ta med mig! an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Ni skri­ver ba­ra när det hän­der skit i vå­ra om­rå­den.” ”Ni över­dri­ver!” ”Ni mör­kar!” Säg nå­got då­ligt som vi jour­na­lis­ter in­te gör. I ti­der av slapp me­di­ekri­tik och när jour­na­lis­ter of­ta och gär­na för­ak­tas vill jag sä­ga nå­got. Jag vill hy­pa al­la re­port­rar - fram­för allt lo­kal­tid­nings­re­port­rar lan­det runt som käm­par hårt var­je dag för att be­rät­ta om plat­ser som an­nars får li­te och ony­an­se­rat ut­rym­me i me­di­er­na. Vi som spring­er på kom­mun­full­mäk­ti­ge och hål­ler koll på po­li­ti­ker­na, be­rät­tar om de lo­ka­la po­li­tis­ka strids­frå­gor­na, häng­er på fri­tids­går­dar när ing­et sär­skilt hän­der el­ler när det har skett en döds­skjut­ning och om­rå­det sör­jer.

Vi som lyss­nar på folk som tyc­ker vi är so­por, vill mör­ka sa­ker och tror att vi sit­ter på ars­let bakom en da­tor he­la da­gar­na.

Vi som stäl­ler kons­ti­ga frå­gor om vad som helst till vem som helst i om­rå­det, bry­ter tyst­nad, re­so­ne­rar och för­sö­ker få män­ni­skor från skil­da verk­lig­he­ter att än­då mö­tas. Som job­bar vi­da­re när sto­ra drev är över och som för­sö­ker att skild­ra bå­de ny­he­ter och det som hän­der bort­om dem.

Vi äls­kar vårt jobb så myc­ket att vi ibland brin­ner ut. Men ef­tersom det vi gör är så sjukt häf­tigt så är vi på’t igen till vec­kan ef­ter.

Vi är för få, har för li­te re­sur­ser och skul­le vil­ja gö­ra än­nu mer jour­na­li­stik. Hän­der det att vi gör fel? Ja. Går det för snabbt ibland? Ab­so­lut. Vill vi ha klick? Själv­klart, vi vill ju att ni lä­ser det vi gör!

För­sö­ker vi lu­ra er? Nej.

Vi vill för­stå och be­rät­ta om vå­ra om­rå­den. Kri­ti­se­ra oss gär­na när vi gör fel, men miss­tro oss in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.