Gran­nar oro­li­ga för nya hus i Bredäng

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Fy­ra nya bo­stads­hus på fem vå­ning­ar, med cir­ka 90 bo­stads­rät­ter, pla­ne­ras längst Bredängs­vä­gen, på grän­sen mel­lan Mä­lar­höj­den och Bredäng.

Pla­ner­na har va­rit ute på sam­råd där när­bo­en­de bland an­nat ut­tryck­te oro för att de­ras bo­stä­der ska sjun­ka i vär­de el­ler att de skul­le ska­das i sam­band med spräng­ning­ar. Vis­sa vil­le att det helst in­te skul­le byg­gas alls, and­ra att rad­hus vo­re bätt­re.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret me­nar att oron är för­stå­e­lig, men att nya bo­stä­der be­hövs. Ef­ter sam­rå­det ska man tit­ta på om det även går att byg­ga en för­sko­la i om­rå­det och om det går att kopp­la ihop Bredäng och Mä­lar­höj­den bätt­re i sam­band med ny­byg­get.

Näs­ta vec­ka fat­tar stads­bygg­nads­nämn­den be­slut om pla­ner­na ska stäl­las ut för gransk­ning.

FO­TO: ÅWL ARKITEKTER

PLA­NE­RAS. Fy­ra nya bo­stads­hus pla­ne­ras vid kors­ning­en Bredängs­vä­gen och Ugg­le­moss­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.