Ing­en änd­ring av trygg­hets­mål

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Stads­de­lens mål att 52 pro­cent av in­vå­nar­na i Skär­hol­men ska kän­na sig tryg­ga har fått den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen att se rött. Siff­ran är lägst i he­la sta­den och Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na tyck­te i en skri­vel­se att stads­de­len fak­tiskt kun­de sik­ta li­te hög­re än så.

Men stads­dels­för­valt­ning­en, som ut­rett för­sla­get, tyc­ker att må­let på 52 pro­cent bör stå fast. De me­nar att det är det som rim­ligt att sik­ta på, jäm­fört med and­ra stads­de­lar, ti­di­ga­re sta­tistik och det som är rim­ligt att gö­ra un­der bud­getå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.