L vill ha cen­ter mot brott i Skär­hol­men

SkärholmenDirekt - - NYHETER - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Även sam­ar­be­tet mel­lan so­ci­al­tjäns­ten och sko­lor­na bris­ter. Nu sneg­lar Li­be­ra­ler­na i stads­hu­set på Bot­kyr­ka och vill star­ta ett våldspre­ven­tivt cen­ter, för att bry­ta de kri­mi­nel­las makt över ung­do­mar.

Oro­san­mäl­ning­ar­na i Stock­holm ökar. Sam­ti­digt kon­sta­te­rar so­ci­al­för­valt­ning­en att det finns en hög­re trös­kel att tvångs­pla­ce­ra unga i yt­tersta­den, jäm­fört med in­nersta­den, en­ligt en ny rap­port från Stock­holm stad. – Det bor­de va­ra tvärt om ef­tersom ris­ker­na att bli in­drag­na i kri­mi­na­li­tet är stör­re för unga i so­ci­alt ut­sat­ta om­rå­den. Här ut­nytt­jar kri­mi­nel­la nät­ver­ken barn och unga på ett sätt vi in­te ser i Stock­holms in­nerstad, sä­ger op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Lot­ta Ed­holm (L). Ung­do­mar som står i cent­rum och säl­jer nar­ko­ti­ka ut­nytt­jas of­ta som fron­ten för den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten. Skär­hol­menDi­rekt och Bot­kyr­kaDi­rekt har un­der vå­ren skri­vit om po­li­sens upp­trap­pa­de in­sat­ser mot ung­domskri­mi­na­li­te­ten och om myn­dig­he­ter­nas svå­rig­he­ter med att sam­ord­na si­na oli­ka sätt att job­ba. Nu ska po­li­sen och Bot­kyr­ka kom­mun star­ta ett våldspre­ven­tivt cen­ter re­dan i sep­tem­ber. Här ska po­lis och so­ci­al­tjänst job­ba si­da vid si­da för att få ner ung­domskri­mi­na­li­te­ten.

Brist på sam­ar­be­te

An­led­ning­en är att sko­la, so­ci­al­tjänst och po­lis of­ta ar­be­tar med sam­ma pro­blem ut­an att va­ra sam­spel­ta. En myn­dig­het har in­te för­må­gan att lö­sa he­la den pro­ble­ma­tik som in­blan­da­de per­so­ner har. Sam­ma pro­blem finns i Stock­holm stad, en­ligt kom­mu­nens re­vi­so­rer. Nu läg­ger Li­be­ra­ler­na i stads­hu­set fram ett för­slag i kom­mun­sty­rel­sen att in­fö­ra ett våldspre­ven­tivt cen­ter även i Stock­holm. – Sko­lan kan in­te age­ra so­ci­al­tjänst ut­an be­hö­ver hjälp och stöd från bå­de po­lis och so­ci­al­tjäns­ten. Det hand­lar om hjäl­pa ut­sat­ta barn men ock­så vär­na om and­ra barn och ung­do­mar och se till att sko­lan ska va­ra en fre­dad zon sä­ger Lot­ta Ed­holm. So­ci­al­tjäns­tens ar­be­te med so­ci­a­la in­sats­grup­per (SIG) mås­te ock­så bli en per­ma­nent del av so­ci­al­tjäns­ten, me­nar hon. – Då skul­le det bli lät­ta­re att få den skick­li­gas­te per­so­na­len att stan­na. Om man he­la ti­den job­bar i pro­jekt­form finns ris­ken att per­so­na­len sö­ker sig bort.

öpp­na ett nytt cen­ter där po­lis och so­ciRin­ke­by.

Lot­ta Ed­holm (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.