Gäng­kon­flikt mel­lan Bredäng och Öst­ber­ga

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Ju­ni 2013, Bredäng.

En per­son från Öst­ber­ga skjuts i be­net. Bak­grun­den ska en­ligt po­li­sen va­ra en nar­ko­ti­ka­af­fär. En le­dar­ge­stalt i Bredäng döms för skjut­ning­en.

Sep­tem­ber 2013, Ör­by.

Bro­dern till den nu häk­ta­de le­da­ren i Öst­ber­ga skjuts ihjäl. Per­so­ner från nät­ver­ket i Bredäng har va­rit miss­tänk­ta för mor­det, men ing­en har åta­lats. Da­gen ef­ter skjuts en per­son till döds i Öst­ber­ga. Mor­det miss­tänkts va­ra en hämnd för mor­det da­gen in­nan. En cen­tral per­son in­om Öst­ber­ga­nät­ver­ket döms för med­hjälp till mord.

Ok­to­ber 2013, Bredäng.

Fle­ra skott av­los­sas mot en bil med två per­so­ner med le­dan­de rol­ler i Bredängs­nät­ver­ket. En tred­je bro­der till den nu häk­ta­de le­da­ren i Öst­ber­ga­nät­ver­ket döms se­na­re för mord­för­sö­ket.

Au­gusti 2015, Bredäng.

Ef­ter att kon­flik­ten lug­nats ner en pe­ri­od sker en ny skjut­ning. En cen­tral per­son i Bredängs­nät­ver­ket und­kom­mer mord­för­sö­ket.

En 24-åring skjuts ner med au­to­mat­va­pen när han är på väg hem mitt på da­gen i ett rad­hus­om­rå­de. Man­nen var nä­ra vän med le­da­ren i Bredängs­nät­ver­ket.

Ju­li 2016, Enske­de.

En av de nu åta­la­de män­nen, med en le­dan­de roll i Öst­ber­ga­nät­ver­ket. skott- ska­das svårt ef­ter en bil­jakt ge­nom Öst­ber­ga och Enske­de. Da­gen ef­ter hit­tas två au­to­mat­va­pen i en träd­gård. En 35-åring och en 24-åring som en­ligt po­li­sen har en cen­tral roll i Bredängs­nät­ver­ket grips.

Den and­ra ton­gi­van­de bro­dern i Öst­ber­ga­nät­ver­ket skjuts till döds och en an­nan skott­ska­das på Öst­ber­ga torg.

No­vem­ber 2017, Ma­ri­e­häll.

28-åring, som po­li­sen pe­kas ut som gäng­le­da­re från Bredängs­nät­ver­ket, skjuts ihjäl un­der en bil­jakt på Bäs­ta­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.