Mo­dul­bo­stä­der pla­ne­ras

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Bo­stä­der­na i eva­ku­e­rongs­pa­vil­jong­er­na är en kort­sik­tig lös­ning från sta­dens si­da. Men vid Sät­ra IP för­be­reds nu mar­ken för 28 till­fäl­li­ga mo­dul­bo­stä­der.

Bo­stä­der­na pla­ne­ra­des först som HVB-hem för en­sam­kom­man­de barn, men det finns det in­te läng­re be­hov för. I stäl­let ska de fun­ge­ra som ge­nom­gångs­bo­stä­der för ny­an­län­da barn­fa­mil­jer som ny­li­gen har fått up­pe­hålls­till­stånd.

In­flytt­ning pla­ne­ras i ok­to­ber och in­nan det ska när­bo­en­de bju­das in på in­for­ma­tions­mö­te.

Bo­stä­der­na har tids­be­grän­sa­de bygg­lov på fem år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.