Tv-mil­jo­när gri­pen – miss­tänks för ola­ga hot

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - An­na Sjögren

Tv-mil­jo­nä­ren Leif-Ivan Karls­son, ti­di­ga­re äga­re till Sät­ra cent­rum, är miss­tänkt för ola­ga hot mot en ti­di­ga­re an­ställd, rap­por­te­rar tid­ning­en Ex­pres­sen. Tul­linge­bon greps vid sin lyx­vil­la och har sut­tit an­hål­len un­der hel­gen.

Mil­jo­nä­ren Leif-Ivan Karls­son miss­tänks för ola­ga hot mot en ti­di­ga­re an­ställd, rap­por­te­rar Ex­pres­sen. I lör­dags greps han ut­an­för sin lyx­vil­la vid Tullinge strand av po­lis.

Det är en ti­di­ga­re an­ställd till den självut­nämn­da su­pe­rent­re­pre­nö­ren som ank­la- gar Karls­son för att ha ho­tat ho­nom och hans fa­milj.

– De är räd­da och mår väl­digt då­ligt, sä­ger den ti­di­ga­re an­ställ­des ad­vo­kat Clea Sang­born till Ex­pres­sen.

Ef­ter att ha sut­tit an­hål­len un­der hel­gen släpp­tes LeifIvan Karls­son på fri fot un­der mån­da­gen, men miss­tan­kar­na mot ho­nom kvar­står.

Ne­kar till an­kla­gel­ser­na

Karls­son med­ger att han haft en kon­flikt med den ti­di­ga­re an­ställ­da, men ne­kar i Ex­pres­sen till an­kla­gel­ser­na om att han ska ha ho­tat man­nen när han be­fann sig nä­ra hans hus i fre­dags.

– Visst har jag skällt på ho­nom, men ald­rig ho­tat. Jag är ju in­te den brå­ki­ga ty­pen, som skul­le ho­ta. Så det har jag ab­so­lut in­te gjort, sä­ger Leif-Ivan Karls­son till tid­ning­en.

Det är in­te förs­ta gång­en Tul­linge­mil­jar­dären ham­nat i blåsvä­der. Ex­pres­sen och tv- pro­gram­met Upp­drag Gransk­ning har rap­por­te­rat om de mil­jon­vins­ter han gjort på si­na flyk­ting­bo­en­den.

I mars 2017 be­rät­ta­de Stock­holmDi­rekt att LeifIvan Karls­son för­satt sin båt vid Sö­der Mä­lar­strand som skul­le bli ett nö­je­spa­lats i kon­kurs för att kun­na spar­ka per­so­na­len som han var miss­nöjd med.

ARKIVFOTO: JOHANNES LILJESON

TULLINGEPROFIL. Leif-Ivan Karls­son sit­ter i en av si­na ve­te­ran­bi­lar på bil­mu­se­et i Bo­val­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.