Sätra­konst­när vill gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken var­ma­re

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Dils­han Fer­nan­do

Hal­lå där Jo­han­na Moe från Sät­ra, stu­dent in­om in­red­nings­de­sign som är ak­tu­ell med ver­ket “Stöd” på Konst­facks vå­rut­ställ­ning. Vad hand­lar ditt verk om?

– Jag vil­le lyf­ta fram mer mjuk­het i det of­fent­li­ga rum­met, som an­nars kan va­ra så hårt och kallt. Det bör­ja­de med att jag gick ut och upp­täck­te att sa­ker som att bän­kar tas bort mer och mer, spe­ci­ellt i lo­kal­tra­fi­ken. Jag träf­fa­de äld­re män­ni­skor som kän­de sig ut­stöt­ta av den mo­der­na ar­ki­tek­tu­ren. Ta nya ci­ty­ba­nan som ex­em­pel, där det finns väl­digt få bän­kar. Då kom jag på idén med att sät­ta ut mi­na egen­gjor­da ve­te­kud­dar och iakt­ta upp­le­vel­ser­na.

Vad är tan­ken med ve­te­kud­dar­na?

– Det ska dels till­fö­ra mer vär­me och mjuk­het till an­nars så hår­da och kal­la bän­kar. Men kud­dar­na sym­bo­li­se­rar även krop­par som in­te or­kar hål­la sig up­pe läng­re. Det finns en slags dub­bel in­ne­börd där.

Vet du om SL har upp­märk­sam­mat ditt verk?

– Jag har va­rit i kon­takt med SL och de vet om mitt ar­be­te. De spons­ra­de mig med en bänk till vå­rut­ställ­ning­en på Konst­fack, så på ett sätt så har jag fått stöd från dem.

Hop­pas du att ditt verk le­der till för­änd­ring­ar i lo­kal­tra­fi­ken?

– Jag vil­le i förs­ta hand ef­ter­ly­sa mer mänsk­lig­het i vå­ra of­fent­li­ga mil­jö­er. Om det sen sker via var­ma­re bän­kar så kan det få va­ra en sym­bol för det.

När viss­te du att du var in­tres­se­rad av de­sign?

– Jag bör­ja­de ar­be­ta med film re­dan när jag var gans­ka ung. Min tid i film­bran­schen väckte se­dan ett in­tres­se för sce­no­gra­fi. Jag kän­de att jag på nå­got sätt vil­le ar­be­ta med rum och de­sign. Då hit­ta­de jag ut­bild­ning­en som jag för till­fäl­let stu­de­rar på Konst­fack, In­red­nings­de­sign och mö­be­lar­ki­tek­tur. “Stöd” är mitt ex­a­mens­ar­be­te.

FO­TO: KONST­FACK

VILL VÄRMA. ”Män­ni­skor har sagt att det be­hövs mer vär­me i lo­kal­tra­fi­ken” sä­ger Jo­han­na Moe om re­ak­tio­ner­na på hen­nes konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.