Sa­ron såg tor­ty­ren i Li­by­en – nu vill de be­rät­ta för värl­den

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Hen­rik Lindstedt

År 2015. Sa­ron var 15 år och såg män­ni­skor tor­te­ras, skju­tas och säl­jas i hän­der­na på män­ni­sko­smugg­la­re i Li­by­en. Till­sam­mans med Sko­gås­rap­pa­ren Aleph Tav vill hon nu sät­ta strål­kas­tar­lju­set på mi­gra­tio­nens mör­kas­te si­dor.

Jag har sett folk bli tor­te­ra­de och våld­tag­na. De säl­jer män som sla­var till ar­bets­kraft och kvin­nor som sexsla­var

Hös­ten 2017 choc­ka­des värl­den av en film från en auk­tion i Li­by­en. Till för­sälj­ning stod in­te gam­la pry­lar el­ler bo­skap. Det som sål­des till högst­bju­dan­de var män­ni­skor, till­fång­a­tag­na mi­gran­ter.

Två år in­nan CNN:s av­slö­jan­de in­ter­vju­as den då 15-åri­ga Sa­ron av Vice news i en för­ort till Li­by­ens hu­vud­stad Tri­po­li. Där lev­de hon och ett hund­ra­tal and­ra mi­gran­ter i fäng­el­se­lik­nan­de för­hål­lan­den. De var på väg mot Me­del­ha­vet och Eu­ro­pa när de mitt i nat­ten till­fånga- togs av be­väp­nad mi­lis och togs till ett över­gi­vet industriområde.

– Vi skul­le hell­re dö än att stan­na här, sä­ger Sa­ron fram­för ka­me­ran med sta­dig röst.

Men fort­fa­ran­de fast i klor­na på smugg­lar­na vå­ga­de hon in­te be­rät­ta he­la san­ning­en.

Flyd­de öst­ra Af­ri­ka 2015

Sa­ron flyd­de från sitt hem­land i öst­ra Af­ri­ka 2015. Idag är hon 18 år och bor på Hä­gerstenså­sen. Hon plug­gar förs­ta året på sam­hälls­pro- gram­met med det lång­sik­ti­ga må­let att bli en för­käm­pe för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

– Jag skul­le äls­ka att åka till­ba­ka till Li­by­en och hjäl­pa dem som sit­ter fängs­la­de där, be­rät­ta för dem att de in­te är en­sam­ma, sä­ger hon till Hud­ding­e­Di­rekt.

Hård­hu­dad men öd­mjuk

Det hon såg som 15-åring i Li­by­en har för­änd­rat hen­nes liv. Hon har bli­vit hård­hu­dad och öd­mjuk.

– Jag har sett folk bli tor­te­ra­de och våld­tag­na. De säl­jer män som sla­var till ar­bets­kraft och kvin­nor som sexsla­var, be­rät­tar hon och fort­sät­ter:

– En gång för­sök­te vi kvin­nor fly. Men vi blev på­kom­na. Jag hör­de skrik och se­dan skott. En per­son bred­vid mig blev träf­fad.

Ge­nom att kon­ver­te­ra till islam kla­ra­de sig Sa­ron un­dan den värs­ta miss­han­deln och tor­ty­ren. Hen­nes nå­got lju­sa­re hy hjälp­te ock­så.

– De sa att jag var en av dem, att jag ha­de li­byskt blod.

Gör upp med sla­ve­ri­et

Alef ”Aleph Tav” Are­ga är upp­vux­en i Sko­gås och kom själv som flyk­ting till Sve­ri­ge från Eri­trea 2007.

– Vi blev choc­ke­ra­de av Sa­rons histo­ria och fil­mer­na som finns på Youtu­be. Män­ni­skor som blir sål­da som sla­var, hals­hugg­na. Att det­ta ex­i­ste­rar år 2018...

I vec­kan släp­per han till­sam­mans med Sa­rons nam­ne Sa­ron Abra­ham en låt om slav­han­deln.

– Vi vill väc­ka folk med den här lå­ten. Det är in­te okej att det här nor­ma­li­se­ras.

Låt på tre språk

I lå­ten sjung­er Sa­ron Abra­ham på am­ha­ris­ka, Aleph Tav rap­par på svens­ka och Sa­ron be­rät­tar sin histo­ria på eng­els­ka. De vill att de­ras bud­skap ska fär­das he­la vägen till sö­der om Sa­ha­ra, för att var­na de per­so­ner som över­vä­ger rut­ten via Li­by­en.

– För­ut trod­de vi att bå­tar­na över Me­del­ha­vet var pro­ble­met. Men det är in­te det värs­ta. Det är sla­ve­ri­et, sä­ger Sa­ron Abra­ham.

– Jag sä­ger in­te att det in­te finns nå­gon an­led­ning att fly. Men gå in­te ige­nom Li­by­en.

Sa­ron in­stäm­mer.

– När jag pub­li­ce­rar bil­der på Instagram tän­ker män­ni­skor där hem­ma att jag har ett fan­tas­tiskt liv här. Men de glöm­mer vad jag gått ige­nom för att ta mig hit. Folk dör på vägen. Nu har jag det bra, men vis­sa som tar sig fram blir olyck­li­ga, vis­sa be­går själv­mord. Man ut­sätts för ra­sism och dis­kri­mi­ne­ring.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

CHOC­KA­DE. Aleph Tav och Sa­ron Abra­ham vill öpp­na värl­dens ögon för slav­han­deln i Li­by­en, ge­nom sin nya låt till­sam­mans med Sa­ron (bil­den till hö­ger).

FO­TO: BMT-ENTERTAINMENT

15 ÅR. Sa­ron var ba­ra 15 år när hon tving­a­des be­vitt­na tor­tyr och mord i ett li­byskt flyk­ting­fäng­el­se.

FO­TO: BMT-ENTERTAINMENT

TILL­SAM­MANS. Aleph Tav i mit­ten med Sa­ron Abra­ham till väns­ter och Sa­ron till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.