Här har du chans att få som­mar­jobb

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Cla­rence Fren­ker

Cir­ka 9000 ung­do­mar kom­mer att er­bju­das som­mar­jobb av Stock­holms stad i år. Men ut­bu­det va­ri­e­rar mel­lan stads­de­lar­na. Och det be­hö­ver in­te va­ra kört för den som in­te fått napp.

Var­je år er­bju­der Stock­holms stad som­mar­jobb till sta­dens ung­do­mar. I år är må­let 9000 an­ställ­da och i dags­lä­get har 8 766 ar­bets­till­fäl­len in­kom­mit, en­ligt sta­dens siff­ror.

– Vi har haft en jät­te­tyd­lig am­bi­tion att öka an­ta­let som­mar­jobb i sta­den och det har vi gjort var­je år, sä­ger ar­bets­mark­nads- och id­rotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S).

An­ställ­nings­pro­ces­sen är i full gång och kom­mer att på­gå till slu­tet på maj. Hit­tills har 6 990 ung­do­mar mat­chats med jobb och 994 har re­dan an­ställts.

Men ut­bu­det va­ri­e­rar stort mel­lan stads­de­lar­na.

I Enske­de/ Års­ta/ Van­tör, Rin­ke­by/Kis­ta, Spånga/Tens­ta och på Sö­der­malm finns flest som­mar­jobb. Där be­räk­nas to­talt om­kring 4 700 ung­do­mar att få ar­be­ta. All­ra högst är siff­ran i Enske­de/ Års­ta/ Van­tör och Rin­ke­by/Kis­ta som er­bju­der 1 300 plat­ser var­de­ra.

Lägst an­del ar­bets­till­fäl­len, to­talt 60, er­bjuds av Älv­sjö följt av Norr­malm med 150 jobb.

– Vi har en pri­o­ri­te­ring där vi till­för ex­tra re­sur­ser till stads­de­lar där det be­hövs och där unga har sär­skilt svårt att kom­ma ut på ar­bets­mark­na­den. Det föl­jer den so­cio­e­ko­no­mis­ka ut­veck­ling­en i sta­den. Där­för är vi gla­da att de här om­rå­de­na stic­ker ut, sä­ger Emi­lia Bjuggren.

Match­nings­ar­be­tet kom­mer att fort­sät­ta un­der de kom­man­de vec­kor­na och un­der pro­ces­sen kan vis­sa ha fått jobb på an­nat håll, vil­ket kan fri­gö­ra plat­ser.

Där­e­mot är an­sök­nings­ti­den stängd och sta­den re­kom­men­de­rar där­för de som vill men än­nu in­te har fått som­mar­jobb att sö­ka på an­nat håll.

Hur vik­ti­ga är de kom­mu­na­la som­mar­job­ben?

– Jag tror att det är väl­digt vik­tigt. För många Stock­holms­ung­do­mar är det här förs­ta gång­en man får tjä­na eg­na peng­ar, kän­na sam­hö­rig­he­ten av att va­ra på en ar­bets­plats och förs­ta gång­en man får en re­fe­rens för fram­ti­den. För många ung­do­mar är det förs­ta ra­den på ett cv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.