In­te fått jobb via kom­mu­nen? Här kan du sö­ka på egen hand

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Det är i se­nas­te la­get att sö­ka som­mar­jobb men det finns än­nu chans. Här är någ­ra tips på stäl­len där det kan va­ra värt att för­sö­ka.

Svensk Di­rekt­re­klam. Är du 13 år, el­ler äld­re kan du sö­ka jobb på Svensk Di­rekt­re­klam. Allt du be­hö­ver är att kun­na upp­vi­sa le­gi­ti­ma­tion. För att an­sö­ka gå in på www.de­la­re­klam.nu

ICA. På icagrup­pen.se kan du hit­ta jobb hos ICA-bu­ti­ker, men det är in­te dumt att sö­ka upp den bu­tik du vill ar­be­ta i – glöm in­te ditt cv.

Coop. Du kan hit­ta le­di­ga tjäns­ter på de­ras hem­si­da. Men det är in­te dumt att gå och pre­sen­te­ra sig i bu­tik. Glöm in­te cv. Krav är att du är 16 år och har gått ut grund­sko­lan.

Adec­co. Ibland finns jobb för 16-åring­ar hos Adec­co. Den som är un­der 18 år mås­te ha måls­mans namn­teck­ning på an­ställ­nings­av­ta­let. Sök via adec­co.se.

Max. De fles­ta jobb hos Max är för de som har fyllt 18, men det finns även jobb för 16-åring­ar. Du hit­tar job­ben på max.se.

Mc­Do­nald´s. Om du vill job­ba här mås­te du ha fyllt 16 år och ha slut­fört grund­sko­lan. Kol­la på hem­si­dan.

Bur­ger King. Om du har fyllt 16 år kan du sö­ka jobb på Bur­ger King. På hem­si­dan hit­tar du de jobb som ut­an­non­se­ras nu.

Man­po­wer. Som­mar- och ex­tra­jobb för dig som är stu­dent. Le­ta ef­ter jobb un­der ru­bri­ken Stu­dent­jobb/ex­tra­jobb på man­po­wer.se.

SOM­MAR­JOBB. Tu­sen­tals ung­do­mar får i år ett ar­be­te un­der som­mar­lo­vet via kom­mu­nen. En van­lig syss­la är park­sköt­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.