Kvin­nor och barn först – om nya äga­ren får väl­ja

”En ljusare fram­tid och en tryg­ga­re plats”. Det ut­lo­var Vårberg cent­rums nya äga­re, som nu sat­sar på att få fler kvin­nor och barn till plat­sen.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Det var i maj i år som det blev klart att det var Prox­in fas­tig­he­ter som tar över Vårberg cent­rum och blir de fem­te ägar­na se­dan 2011.

Jean Üc­kar­das är för­val­ta­re och lo­var att de är här för att stan­na.

– Vi är lång­sik­ti­ga äga­re. Vi har in­te sålt en fas­tig­het se­dan 2004 och vi vill ut­veck­la Vårberg cent­rum mot en ljusare fram­tid och en tryg­ga­re plats. Sak­ta men sä­kert kom­mer vi att lyc­kas med det, sä­ger han.

Ge­nom åren har oli­ka äga­re ut­lo­vat sto­ra pla­ner för det idag gans­ka slit­na cent­ru­met. Vis­sa upp­rust­ning­ar har gjorts på se­na­re tid, men ti­di­ga­re äga­res stor­ar­ta­de pla­ner med bland an­nat nya bo­stä­der på ta­ket har lagts på is.

Jean Üc­kar­das sä­ger att de har stör­re lång­sik­ti­ga pla­ner, men att det är för ti­digt att gå

Får vi dit fler barn och kvin­nor tror jag att vi har go­da chan­ser att ska­pa ett tryg­ga­re om­rå­de.

in på dem nu. Det han kan be­rät­ta är att det kom­mer va­ra mer fo­kus på att få fler kvin­nor och barn till cent­ru­met fram­ö­ver.

– Vi tror att det kom­mer ge väl­digt po­si­ti­va sy­ner­gi­ef­fek­ter. Får vi dit fler barn och kvin­nor tror jag att vi har go­da chan­ser att ska­pa ett tryg­ga­re om­rå­de, sä­ger han.

Ny mö­tes­plats öpp­nar

Bland an­nat vill de in­nan års­skif­tet byg­ga om i cent­ru­met för att ska­pa sex till åt­ta mind­re bu­ti­ker med ett ut­bud rik­tat till barn och kvin­nor, be­rät­tar Jean Üc­kar­das. Och nu är det klart att Stads­mis­sio­nen kom­mer att öpp­na en Unga sta­tion i en lo­kal på 600 kvadrat­me­ter, se­nast den 1 de­cem­ber.

Änt­li­gen, sä­ger Su­san­ne Svens­son på Stock­holms stads­mis­sion, som ti­di­ga­re haft verk­sam­he­ten i en till­fäl­lig käl­lar­lo­kal på Stång­holms­bac­ken.

”Verk­sam­he­ten är öp­pen för barn och unga upp till 16 år och de­ras fa­mil­jer och är en trygg mö­tes­plats som er­bju­der ak­ti­vi­te­ter, öp­pen för­sko­la och som un­der 2019 kom­mer fort­sät­ta ut­veck­las i nä­ra sam­ver­kan med de som kom­mer till verk­sam­he­ten”, skri­ver hon i ett sms.

MÅNGA ÄGARBYTEN. Men Vårberg cent­rums nya äga­re ut­lo­var lång­sik­tig­het och fo­kus på barn och kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.