Re­kord­sä­song i sik­te för FC Söd­ra si­dan

I hel­gen blev det klart – FC Söd­ra Si­dan har vun­nit di­vi­sion 7. Och det med to­tal do­mi­nans, en­dast en för­lust och en led­ning med 11 po­äng över tvåan. – Men vi är in­te kla­ra rik­tigt än, sä­ger ord­fö­ran­de Mat­teus Geb­ra­el.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Om di­vi­sion 7 va­rit ett pa­ket mar­ga­rin skul­le FC Söd­ra Si­dan va­ra en rik­tigt varm smör­kniv. Om di­vi­sio­nen va­rit en plan­ka skul­le la­get ha va­rit en svart­bäl­tad ka­ra­teut­ö­va­re med minst tio dan. Om det var en... Ja, ni fat­tar. De kros­sa­de.

Med to­tal do­mi­nans och ba­ra en för­lust i ba­ga­get stod det ef­ter hel­gens 4-1 match mot FC Sö­derort klart att de vin­ner se­ri­en. Och det med 11 po­ängs för­språng mot tvåan Sál­sal FK.

– Det känns bra, vi är rik­tigt gla­da. Det är det här vi har käm­pat för den här sä­song­en, vi var in­ställ­da på att vin­na se­ri­en, sä­ger Mat­teus Geb­ra­el, ord­fö­ran­de och spe­la­re i FC Söd­ra Si­dan.

Vad har va­rit fram­gångsre­cep­tet?

– För det förs­ta är det att vi fått in en väl­digt mål­med- ve­ten trä­na­re – Rai­ed Mos­sa. Men det vik­ti­gas­te är att vi al­la har va­rit in­ställ­da på att vin­na, vi har käm­pat och vun­nit till­sam­mans. Och är det så att vi vin­ner en match till slår vi po­äng­re­kord i di­vi­sion 7, så vi är in­te kla­ra rik­tigt än.

Ska sat­sa hår­da­re

Två mat­cher åter­står av di­vi­sio­nen, sen vän­tar di­vi­sion 6 för det Bredängs­ba­se­ra­de la­get.

– Då ska vi sat­sa än­nu hår­da­re. Då kom­mer ock­så konst­grä­set va­ra klart på Bredängs BP, så vi kom­mer änt­li­gen kun­na spe­la på hem­ma­plan. Och nu kan vi ock­så dra i gång­vå­ra ung­doms­sats­ning­ar, vi vill star­ta bå­de ett kill- och ett tjej­lag, för att få in fler tje­jer i fot- bol­len. Det är många som vill spe­la, men kanske in­te har möj­lig­he­ten att åka långt för att gö­ra det, sä­ger Mat­teus Geb­ra­el.

Är det så att vi vin­ner en match till slår vi po­äng­re­kord i di­vi­sion 7, så vi är in­te kla­ra rik­tigt än.

127 = ta­lang­fa­brik

Och det är in­te ba­ra FC Söd­ra Si­dan det går bra för i om­rå­det. Svensk-Pa­les­tins­ka FF le­der just nu di­vi­sion 6, Sät­ra SK lig­ger tvåa i di­vi­sion 1, Newroz FC har tap­pat li­te men lig­ger trea i sin di­vi­sion 2- de­but och IFK Stockholm lig­ger fy­ra i di­vi­sion 4.

– 127 är en rik­tig ta­lang­fa­brik. Jag tror det be­ror på att vi al­la är vana att job­ba hårt, vi är al­la vin­nar­skal­lar här, sä­ger Mat­teus Geb­ra­el.

ARKIVFOTO: TOM­MY FAGERBERG

SPIKRAKT. Det går strå­lan­de för det re­la­tivt unga la­get FC Söd­ra Si­dan, som i hel­gen vann di­vi­sion 7. ”Vi är rik­tigt gla­da”, sä­ger Mat­teus Geb­ra­el, på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.