Na­bi­la: Allt vi har kom­mer ur folkets kamp

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus @di­rekt­press.se

HALLÅ DÄR ... … Na­bi­la Ab­dul Fat­tah, för­fat­ta­re, de­bat­tör, ak­ti­vist och Sätra­bo. I ons­dags, ba­ra vec­kor ef­ter va­let släpp­te du ljud­bokse­ri­en ”All makt åt fol­ket”. Var­för?

– Tan­ken om bo­ken har fun­nits länge, men det kän­des rätt att släp­pa den ef­ter va­let, när män­ni­skor kän­ner stor hopp­lös­het. Li­te som en tröst kanske – vi är in­te ett folk som ba­ra lu­tat oss till­ba­ka och ac­cep­te­rat sa­ker. Vi har en svensk tra­di­tion av ak­ti­vism och den kan vi lä­ra och in­spi­re­ras myc­ket av.

Men när man tän­ker på Sve­ri­ge är kanske in­te ak­ti­vism det förs­ta man tän­ker på ...

– Nej, jag tror att bå­de här och in­ter­na­tio­nellt har vi bil­den av Sve­ri­ge som ett me­del­måt­te­land. Vi har liksom gett lands­grän­ser åt or­det ne­u­tral. Men även om det in­te är den of­fi­ci­el­la bil­den av Sve­ri­ge så är en stor an­led­ning till att lan­det ser ut som det gör ett re­sul­tat av ak­ti­vism. Se ba­ra på ar­be­tar­rö­rel- sen, kvin­no­rätts­rö­rel­sen, folk­bild­nings­rö­rel­sen el­ler de nya bo­stads­rö­rel­ser­na. Fem vec­kors se­mes­ter, sånt som vi tar som själv­klar­he­ter i dag. Allt grun­dar sig all­tid i kamp nå­gon­stans.

Förs­ta av­snit­tet hand­lar om or­ten och du snac­kar med ” Skär­holms­frun” Ann- Ma­rie Norman och Me­ga­fo­nen- grun­da­ren Ra­mi Al-Kha­mi­si från Hus­by. Vil­ka lik­he­ter finns mel­lan dem?

– Det finns så många lik­he­ter, bå­da fal­len hand­la­de ju ba­ra om att de var män­ni­skor i or­ten som vil­le ha rätt­vi­sa. I Skär­holms­kom­mit­téns fall hand­la­de det om nå­got så ba­sic som folks rätt att äta och bli mät­ta, den star­ta­de i Skär­hol­men och de för­hål­lan­den som fanns här då och spreds över he­la lan­det. Bå­da kam­per­na hand­la­de om att bli be­hand­lad på ett rätt­vist sätt, och även om myc­ket har bli­vit bätt­re har vi fort­fa­ran­de en lång väg att gå.

Skär­holms­fru­ar­na var un­der 70-ta­let. Hur står det till med ak­ti­vis­men i or­ten i dag?

– Det in­tres­san­ta som jag har märkt är att det finns många ak­ti­vis­ter som in­te kal­lar sig ak­ti­vis­ter. Det är ett epi­tet som även jag kän­ner mig klu­ven till. Men de­ras ak­tio­ner i är högs­ta grad ak­ti­vis­tis­ka, al­la natt­vand­ra­re, ung­doms­ar­be­ta­re, de som ba­ra ploc­kar so­por för att gö­ra fint. De är al­la män­ni­skor som gör nå­got ak­tivt för att för­änd­ra värl­den till det bätt­re, för sig själ­va, si­na med­män­ni­skor och rätt­vi­sans skull. Det är den ak­ti­vis­men jag vill lyf­ta i min bok.

Ett av de sto­ra pro­ble­men i för­or­ter i dag är ju döds­skjut­ning­ar­na. Kan van­li­ga män­ni­skor gö­ra nå­got åt det?

– Van­li­ga män­ni­skor kan all­tid gö­ra nå­got. För­or­ten mot våld är ju till ex­em­pel ex­cep­tio­nel­la i sin ak­ti­vism, men de mås­te bli fler och upp­märk­sam­mas mer. Det finns ju, som Ann- Ma­rie Norman sä­ger, en strength in num­bers. Hon lyc­ka­des le­da en boj­kott som kän­des i he­la lan­det. Är man fler som går ihop blir man myc­ket svå­ra­re att stop­pa.

FO­TO: HAVAL MULLA NAZAR

VILL IN­SPI­RE­RA. ”Jag hop­pas att de som lyss­nar på bo­ken ska fat­ta att vi kom­mer från ett folk av ak­ti­vis­ter. Men att vi be­hö­ver bli fler. Det krävs in­te så myc­ket – det är ba­ra att hit­ta sin frå­ga och kö­ra”, sä­ger Na­bi­la Ab­dul Fat­tah.

FÖ­RE­BILD. Ann-Ma­rie Norman var på 70-ta­let den som led­de Skär­holms­fru­ar­nas kamp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.