UNGA KIL­LAR SKA GÖ­RA SÄTRA TRYGGT

Här ska or­tens unga och mam­mor be­käm­pa ung­doms­räds­lan

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Ung­do­mar och ung­doms­gäng bi­drar mest till den upp­lev­da otrygg­he­ten i Skär­hol­men. Det ska Sät­ras nya natt­vand­ra­re änd­ra på.

Vi har sett att ung­do­mar­na som häng­er där gör många oro­li­ga.

Ung­doms­gäng som här­jar runt och ska­par otrygg­het i cent­rum. Bil­den är van­lig, i fle­ra av Stock­holms för­or­ter. Men vad hän­der när ung­do­mar­na själ­va får ta an­svar för trygg­he­ten, till­sam­mans med or­tens mam­mor? Det tes­tar pro­jek­tet 127 Trygg­het nu i Sätra.

Det är tis­dags­kväll i Sätra cent­rum. Sätra­kil­lar­na Bedran Sa­ri­kaya och Mo­ham­med Sha­la har pre­cis av­slu­tat dagens vand­ring med 127 Trygg­het och kra­mar mam­mor­na och bar­nen som gick med dem hej­då.

Stäm­ning­en är glad och fa­mil­jär. Men står de där ut­an si­na natt­vand­ringströ­jor kan det se an­norlun­da ut.

– Mam­mor och pap­por som går ge­nom cent­rum tror att vi är far­li­ga kri­mi­nel­la. Det är snea blic­kar och he­la kö­ret, sä­ger Bedran Sa­ri­kaya.

Kom­pi­sen Mo­ham­med Sha­la hål­ler med.

– Man ser att de kän­ner sig otryg­ga när de ser oss. De går snabbt, tit­tar sig om för att se att vi in­te föl­jer ef­ter.

Hur känns det?

– Det känns in­te ro­ligt. Jag är ju in­te en sån män­ni­ska, jag är jät­tetrev­lig, för­sö­ker hjäl­pa al­la som be­hö­ver hjälp. Att se att folk blir räd­da när de ser oss... man blir ju led­sen.

Många upp­le­ver sig otryg­ga i 127-om­rå­det. Oli­ka mät­ning­ar har gett oli­ka re­sul­tat, men i 2017 års med­bor­gar­un­der­sök­ning var det ba­ra 47 pro­cent som kän­de sig tryg­ga i sin stads­del.

När kom­mu­nen un­der­sök­te vad som lig­ger bakom siff­ror­na var det in­te al­ko­hol el­ler dro­ger som var den störs­ta an­led­ning­en. In­te hel­ler skott­loss­ning el­ler in­brott.

Det som flest per­so­ner trod­de or­sa­ka­de otrygg­het – det var ung­do­mar och ”ung­doms­gäng”. 27 pro­cent av de 800 per­so­ner­na som sva­ra­de på en­kä­ten angav det som an­led­ning­en till otrygg­het.

Vill vän­da otrygg­he­ten

Det är nå­got som nya pro­jek­tet 127 Trygg­het, som an­ord­nas av Mitt127 och Skär­hol­mens stads­del, vill änd­ra på.

– Vårt mål är att ska­pa tryg­ga­re mil­jö­er i Vår­berg och Sätra. Nu har vi mest fo­ku­se­rat på Sätra, vi har sett att ung­do­mar­na som häng­er där gör många oro­li­ga, så där­för har vi star­tat med trygg­hets­vand­ring­ar, sä­ger Asef­fa Hai­lu, verk­sam­hets­chef på Mitt127.

De bjöd helt en­kelt in ung­do­mar som stod och häng­de i cent­rum att bli trygg­het­sam­bas­sa­dö­rer. Fle­ra styc­ken nap­pa­de.

– Vi är ute och natt­vand­rar med dem på hel­ger­na va­ran-

nan vec­ka. Sen har vi även fått med oss någ­ra mam­mor som är ute på barn­vagns­pro­me­na­der dag­tid till­sam­mans med ung­do­mar­na, sä­ger Bej­na Sa­ri­kaya, pro­jekt­le­da­re.

Plat­ser­na de går till är så­na som pe­kats ut som otryg­ga av de bo­en­de i om­rå­det, som parkle­ken Ku­lan och Sätra­sko­lans gård. Ibland vand­rar de ba­ra, and­ra gång­er ar­ran­ge­rar de ak­ti­vi­te­ter som fot­boll och basket för att li­va upp plat­ser­na.

– När vi är ute och går med vå­ra trö­jor blir folk ny­fik­na, de vå­gar kom­ma fram och frå­ga vad vi gör och pra­tar med ung­do­mar­na. Det ha­de de an­tag­li­gen in­te vå­gat om de ba­ra stod i cent­rum, sä­ger Bej­na.

Sätra­mam­mor­na Ron­ja Bar­za­ni och Cin­dy Lha­fi­a­ne har va­rit med på någ­ra av vand­ring­ar­na.

– I bör­jan när jag flyt­ta­de hit kän­des cent­ru­met otryggt. Jag är ju in­te upp­vux­en här och viss­te in­te vil­ka kil­lar­na som stod och häng­de i en klunga i cent­ru­met med kep­sar och luv­trö­ja var. De har ju of­ta lik­nan­de klä­der, sam­ma mär­ken och gång­stil, ser ut som man tän­ker att kri­mi­nel­la gör, sä­ger Ron­ja.

”Skön au­ra”

Kläd­sti­len och ge­ne­ra­tions­klyf­tan ska­par otrygg­het, tror de. Men ef­ter att ha vand­rat med ung­do­mar­na och lärt kän­na dem, känns om­rå­det re­dan tryg­ga­re. De häl­sar och kra­mas när de ses i cent­rum, kil­lar­na hjäl­per till att bä­ra mat­kas­sar till bi­len.

– Jag kän­ner in­te att jag mås­te gå runt den där grup­pen på tio kil­lar i cent­rum läng­re, jag kan gå fram och pra­ta med dem i stäl­let. Och be­rät­ta för mi­na äld­re gran­nar som är li­te räd­da att jag vet vil­ka de är, de är in­te far­li­ga. Egent­li­gen så är de värl­dens go­as­te kil­lar och tje­jer, sä­ger Cin­dy.

Pro­jek­tet ska på­gå till års­skif­tet och se­dan ut­vär­de­ras. Nu hop­pas trygg­het­sam­bas­sa­dö­rer­na att fler ska en­ga­ge­ra sig och vand­ra med dem.

– Vi ska ska­pa en skön au­ra över he­la Sätra. Sätra ska in­te va­ra känt för att va­ra otryggt, ut­an för att det finns bra ge­men­skap här. När folk ser en le­dig lä­gen­het i Sätra ska det va­ra krig för att få den, sä­ger Bedran.

VAND­RAR. Mam­mor och ung­do­mar har bör­jat trygg­hets­vand­ra till­sam­mans i Sätra. ”Nu sä­ger al­la plöts­ligt hej till varand­ra i cent­rum”, sä­ger Bej­na Sa­ri­kaya, pro­jekt­le­da­re.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

TU­REN GÅR GE­NOM SÄTRADALSPARKEN. Me­dan mam­mor­na Ron­ja och Cin­dy går runt spring­er Mo­ham­med och Bedran runt mel­lan klät­ter­ställ­ning­ar­na och le­ker med de­ras dött­rar.

MÖTS IN­TE AN­NARS. ”Vi vill få till en are­na där ung­do­mar och vux­na kan mö­tas och få en re­la­tion och för­stå­el­se för varand­ra”, sä­ger Asef­fa Hai­lu, verk­sam­hets­chef på Mitt127.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.