Han är kej­sa­ren av Pe­renn­par­ken

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Vi rå­ka­de stö­ta på ho­nom av en slump på en pro­me­nad ge­nom Pe­renn­par­ken i Skär­hol­men. Nu vet vi mer om Na­po­le­on – kat­ten som är Pe­renn­par­kens okrön­ta kej­sa­re.

Har du pro­me­ne­rat runt i Skär­hol­mens pe­renn­park har du an­tag­li­gen sett till ho­nom: Na­po­le­on. En vit­grå katt­her­re som har par­ken som sitt eget kej­sar­dö­me.

– Det är inga and­ra kat­ter där, jag tror tack och lov att in­te ens att han har be­hövt lä­ra sig att slåss. Han äls­kar att gå runt där, vi är någ­ra kvin­nor som bru­kar gå runt i par­ken och han bru­kar all­tid pro­me­ne­ra runt där med oss. Får han in­te gå till par­ken blir han all­de­les olyck­lig, sä­ger Ir­ma Stan­do­var.

Hon är mat­te till Na­po­le­on, el­ler Nap­pe som han kall­las. Att han skul­le bli Pe­renn­par­kens kej­sa­re var långt ifrån för­ut­be­stämt.

– Han var två år och ha­de bli­vit ut­kas­tad från sitt hem i Brom­ma, po­li­sen ha­de kört ho­nom till ett katt­hem. När jag och min man kom dit för att kö­pa en katt öpp­na­de de en luc­ka och han hop­pa­de ut och klam­ra­de sig fast på min man. Så vi be­höv­de ald­rig väl­ja – det var han som val­de oss, be­rät­tar mat­te Ir­ma Stan­do­var.

Sörj­de i en må­nad

Li­vet fick en tung vänd­ning för Ir­ma och Na­po­le­on när Ir­mas man plöts­ligt gick bort för fy­ra år se­dan. Na­po­le­on trod­de att det var Ir­mas fel att han ald­rig kom till­ba­ka från sjuk­hu­set.

– Jag trod­de ald­rig att kat­ter kan sör­ja så fruk­tans­värt. Han var ute i par­ken i fle­ra da­gar, och det tog sä­kert en må­nad in­nan han var nå­gorlun­da nor­mal. En ef­ter­mid­dag kom han plöts­ligt in i lä­gen­he­ten igen. Han la­de sig un­der sof­fan och bör­ja­de grå­ta. Jag viss­te in­te ens att kat­ter kun­de det.

I dag är Na­po­le­ons och Ir­mas liv mer har­mo­niskt igen.

– Jag gör allt jag kan för ho­nom. Som tur är bor jag på bot­ten­vå­ning­en, och har all­tid ett föns­ter öp­pet så att han fritt kan gå in och ut. När kloc­kan när­mar sig nio- tio kom­mer han in igen och ta­lar om att det är dags att so­va. Då läg­ger han sig i min mans säng och kry­per in un­der täc­ket.

FO­TO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

HER­RE PÅ TÄPPAN. Na­po­le­on, el­ler Nap­pe som han kal­las av vän­ner och be­kan­ta, äls­kar att strö­va runt i Skär­hol­mens pe­renn­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.